سیدزین العابدین حسینی

پيام ترافيك
<>
توصیه ها

                        

وقتی پزشــک برای شما دارویــی تجویز می‌کنــد ازاو سئــوال کنیـــد در زمـــان
استفاده از دارو اجــازه رانندگی دارید یا خیر؟
قبل ودرهنگام رانندگی ،ازداروهای خواب آوراستفاده نکنید.

شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20 متری بخوانید ؛ اگر دردیــدخود
مشکل دارید، حتما باید در مواقع رانندگی از عینک استفاده کنید.

تلفن همراه
استفاده از تلفـن همــراه در هنگام رانندگــی کاری اسـت خطرناک ؛ در صــورت
ضــرورت به پاسخگویی، خــودرو را به منتهــی‌الیه سمـت راست خیابان منتقل
کرده و سپس به گفتگو بپردازید.
یک بررسی نشان داده که تلفن همراه عامــل بسیاری ازتصادفات رانندگــی در
امریکاست.

کمربندایمنی
در بسیاری از تصادفــات رانندگی که در سرعــت بالای 50 کیلومتــر در ساعـت
رخ می‌دهد، بر اثر برخـورد سـر راننده به شیشه جلـو و قفسه سینـه با فرمـان
اتومبیل ضربات مرگ‌آوری بر سرنشینان جلو وسیله نقلیه وارد می‌آید.
بخاطـرداشتــه باشیدضربات وارده به ناحیــه ســروگــردن علــت اصلــی بیش از
70درصدتصادفات منجربه فوت است.
به همین دلیل بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان ردیف اول وسایل
نقلیــه در حــال حــرکت در بـزرگراههای درون شهــری، کمــربندیها و جــاده‌های
بین شهری الزامی است.
طبـق مطالعات انجام شده تـوسط سازمـان بهداشت جهانی؛استفاده صحیح از
کـمـربندایمنی احتمال مـرگ ومیـرناشی ازتصادفات رانندگی راتا۶۱درصدکاهش
می دهد.

کپسول خاموش کردن آتش
به شماتوصیـه میکنیم همیشه درداخـل خــودرو یــک دستــگاه کپســول آتــش
نشانی مــوردتاییــدبه منظـورخـامــوش کـردن آتــش و مـهارابــعاد آن به همــراه
داشته باشید.

علائم راهنمایی
به فرامین وتوصیه های علائم وچراغهای راهنمایی توجه وازآنها پیروی کنید.
توجــه به این تابلــوها که نشانه های نمادیـــن قوانیــن و مقــررات عبور و مـرور
هستندالزامی است ،این علائم به شمادستورالعمل راننــدگی صحیـح رانشان
می دهند،مطمئن شویدمفهوم تمام علائم رامی دانید.

سرنشین اضافه
رانندگــی یک کــار دقیـق و آگاهانـه است ؛ اگـــر تعــداد ســرنشینــان اتومبیــل
زیــاد باشد نـه تنــها به سیستــم فنی وسیلــه نقلیــه آسیب می‌رساند بلکـه
گاهـی اوقــات جلــو دیــد راننـــده را گرفتــه و از واکنشـهای ســریع و به مـــوقع
جلوگیری می‌کند.

حرکت در بزرگراه
هنگام رانندگــی در بزرگــراهها همــواره از سمت راست حرکت کنید مگـر آنکه
قصــد سبقــت داشته باشید و در این صــورت برای تغییــر خط عبــوری بایـد با
احتیاط و با استفاده از چراغ راهنما انجام پذیرد.

سبقت گرفتن
زمانی اقــدام به سبقــت گرفتن نمائیــد که مطمئن شوید خــودرویی از روبــرو
نمی‌آید و همچنین خودرویی از پشت‌سر در حال سبقت گرفتن از شما نیست.
زیــاد به وسیلــه نقلیه‌ای که می‌خواهیــد از آن سبقت بگیریــد نزدیـک نشوید،
زیرا مانع دید شما از مقابل می‌شود.
به آینه‌ها نگاه کنید و قبل از تغییر مسیر راهنما بزنید.
در هنگام شب و یا مواقعی که دیـد کم است، دقت بیشتری داشته باشید زیرا
در هنــگام شـب قضــاوت در مورد فاصلــه و ســرعت وسیله نقلیه روبرو مشکل
است.
هنـگام رانندگـی در آزادراهـها و بزرگراهها بطـور مداوم از آینـه استفاده نمائید تا
از وضعیت کنار و پشت سر خودروتان آگاه باشید.
فاصلـه خــود را با وسیله نقلیــه جلویی طــوری تنظیــم کنیـد که در صــورت کم
شدن سرعــت و یا توقــف آن بتوانیـد بدون برخورد با خودروی جلویی به آسانی
متوقف شوید.

سرعت
شبکــه‎های ارتباطی وسایل نقلیه برای عملکرد و نوع راه با سرعتهای مختلـف
طراحــی و اجــرا می‎شوند ، لــذا سرعت حرکــت در آزادراهـها 110 کیلومتــر در
ساعت, در بزرگراهها 80 کیلومتر در ساعت و در خیابانهای شریانی 50 کیلومتر
درساعت تعیین شده است.
رانندگی با سرعتهای غیرمجاز باعث می‎شود راننده نتواند در شرایط غیـرعادی
اتومبیل را کنترل کند و حوادث ناگواری اتفاق بیفتد.

رانندگی با سرعت مطمئنه, احتمال وقوع تصـادف و بروز حوادث ناگوار را کاهش
می‎دهد.

سرعــت زیاد و ترمــزهای پیاپی, مصــرف سوخــت را تا حدود 50 درصد افزایش
می‎دهد. سعی کنیم با پرهیز از حرکت شتابان, بطور یکنواخت و در بین خطوط
رانندگی کنیم تا سفر مطمئن‎تری داشته باشیم.

رانندگی درشب وساعات خلوت
خلــوت بــودن بزرگراهـها و خیابانها دلیلی بر تند راندن نیست. در هنگام شـب
و ساعات خلوت روز با احتیاط و دقت بیشتری رانندگــی کنید تا در موقــع لـزوم
بتوانید سریعاً اتومبیل خــود را کنترل کــرده و از برخــورد با اتومبیل ویاموانع دیگر
جلوگیری کنید .

گرم کردن خودرو
برای گــرم کردن خـودرو بجای کارکرد درجا و گاز دادن بی مورد, چند کیلومتر اول
را به آهستگی و در دنده پایین برانید. با این کار موتور خودرو سریعتر گـرم شده
و استهلاک کمتری خواهد داشت ، همچنین سیستم انتقال دهنده نیــرو مانند
جعبه دنده و دیفرانسیل نیز هماهنگ با موتور گرم می‎شود.

خاموش کردن خودرو در توقفهای طولانی
در تـوقفــهای طولانی (بیش از دو دقیقه) با خامــوش کــردن خــودرو از افــزایش
آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری نمائید.

درهنگام مه گرفتگی
آیاسفروراننـدگی شماضروری است؟ اگرضروری است اطمینان حاصل نمایید که
شیشه های اتومبیل وچراغهای جلووعقب ( ازجمله چراغهای ترمز ) تمیزوتمام
آنهاسالم باشند.
از نور پایین استفاده کنید و در صورتیکه نمی‌توانید بیشتر از صد متر مقابل خود
را ببینید، چراغهای مه‌شکن خود را روشن نمائید.

چنانچه قصد دارید ســرعت خـود را کاهــش دهید به آرامی از تــرمزها استفاده
کنید تا با روشن شدن چراغهای تــرمــز، رانندگانی که پشت سـر شما حــرکت
می‌کنند از کم شدن سرعت شما آگاه شوند.

وسایل هشداردهنده از قبیل بــوق، فــلاشر، چــراغهای راهنما و غیره را بازدید
و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

اگر مـه غلیظ و شدید شد، به آهستگی به منتهی‌الیه سمت راست ســواره‌رو
رفته و توقف نمائید و فلاشر ماشین را بکار بیندازید.

درهنگام بارندگی
به یاد داشته باشید در روزهای بارانـی و برفـی باید با دقـت بیشتری راننــدگی
کرد. زیرا سطح اصطکاک چرخهای اتومبیل با آسفالت سطح سواره‌رو در چنین
مواقعی کاهش می‌یابد.
توصیه می‌کنیم با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنید تا
حادثه‌ای برای شما و دیگران پیش نیاد.
مسئله دیگــری را یــادآور می‌شویم و آن کاهــش ســرعت در زمانــی است که
عابـــرانی در کنار خیابان منتظــر وسیله نقلیه هستند و ممــکن است حـــرکت
سریع شما باعث پاشیدن آب و گل به آنان شود.

در شرایط یخبندان
در شرایط یخبندان ضمن خــودداری از گــردش و انـحراف ناگهانـــی، با ســرعت
مطمئنه حرکت کنید. توجه داشته باشید حتی در صورت پاشیده شدن نمک و
شن بر روی جاده، سطح راه ممکن است لغزنده باشد.

حرکــت وسایل نقلیه با لاستیکهای یخ‌شکن باعث صدمــه زدن به خط‌کشـی و
آسفالــت خیابانها می‌شــود لذا ضــروری اسـت که به محض تغییــــر در وضعیت
فیزیکی خیابانها نسبت به تعویض لاستیکهای یخ‌شکن اقدام نمائید.

توصیه برای عابران پیاده
عابران پیاده باید هنگام عبور از عرض خیابانها حتماً از محلهای خط‌کشی شده
و پلهــای هوایــی استفاده کنند. اگــر مجبــور به عبور از عرض خیابان در هنگام
شب هستید حتماً لباس روشن به تن داشته باشید تا حادثه‌ای پیش نیاد.
هنگام عبور از خیابان به مسیر حرکت وسیله نقلیه و سرعت آنها توجـه داشته
باشید.
هنگام عبـور از خیابان از جلوی اتوبوس رد نشوید، چون رانندگان پشت‌سر دید
کافی ندارند.

 <>
تعريف

 

ترافيــك پديـده ای است ناشی ازجـابجـايی انسان ، حيــوان ، كالا و وسايل نقـليه از  نقطه ای به نقطه ای ديگر.

درابتدابه مثلث سه اصل كه به مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره می شودكه  شامل مهنـدسی Engineering ، آمـوزش Education واجـرای مقـررات Enforcementاست.
البته امــروزه اصـل ديگـري باعنـوان شـرايـط محيطـي واقليمـي Environment بـه آن افــزوده
شده است. 

موفقيت يك پروژه دربحث ترافـيك درشرايطی تضمين می شودكه بين سه عامل ذكر  شده ارتباط مستحكم ومنسجمـی برقــرارباشد . درشهرهايی كه ازفرهنـگ ترافيـك   بالايی برخوردارند،روابط موفق بين رئوس اين مثلث كاملا محسوس است.                 

به بيان ديگر،ايجادخدشه درهريك ازرئوس مثلث ،به فروپاشی روابط مثلث ودرنتيجه به شكست طرح ياپروژه می انجامد.

برای مثال خـط ويـژه اتــوبــوس؛ دراين رابطه مهندسی پس ازيك سـری مطالعات و      بررسی هاخدمات خـودراانجام مـی دهد ؛ بـه شهروندان ازطـريق روشـهای ممكن    (راديـو و تلـويزيون ) آموزش داده می شود تاباخـط ويــژه آشناشوند؛حال اگر پلـيس      (به عنـوان عامل اجرای مقـررات ) ازعهـده مهـاركـردن  متخلفين خـط ويـژه برنيايد،     كارايی طرح روبه افول ميگذاردوخط ويژه محل ترددموتورسكلت ، اتوموبيل شخصی       ويااتوبوس های متفرقه خواهدشد.

برای مثال دوم سيستم كنتـرل هوشمندتـرافيك ؛ابتدامسئولين شهـرداری پس از   بــررسی ها سيستم كنتـرل هوشمنـدرااجرامی كنند،مهنـدسی نقش خودراايـفا        مـی كند.                                                                                                     حـال دومـرحله باقيمانده اول، آشناكردن مـردم بااين طــرح كه همان آموزش است       كه نيازبه طی مراحل متعددی داردتا تأثيرمطلوب رادرذهن شهروندان برجای نهد و        دوم،اجرای مقررات مربوطه است.

كنترل روابط اين مثلث دراجرای يك طرح ، به تدريج می تواندبه تصحيح عادت راننده     وعادت عابرپياده منجرشودوبه رشدكيفی فرهنگ ترافيك جامعه كمك كند.<>
 

                                                     بنام خدا

سـلام
به وبـلاگ پیام تـرافیک خـوش آمـدیـد
پس از چنـدین سال حـضـور درشـرکت کـنتـرل تـرافیـک بـه ویـژه رادیـوپیام تـرافیـک و
مـطالعاتی کـه درارتباط با تــرافیـک داشتـه ام بــرآن شـدم که مبـاحـث و مـطالبی را
درارتباط باتــرافـیـک وخـــودروازمنـابـع مـعتبــردرایـن وبــــلاگ بــرای شمـابـگنجـانـم
امــیدوارم ایـن مـطالب مـــورداستفاده شماقرارگــیرد دراین نـوشتارازمـنـابـع موجـود
درسازمـان تـرافـیک،وزارت راه وتـرابـری،شـرکت عـرف ایـران، شـرکت مـلی پالایش و
فــرآورده های نفتی ایران وشـرکت ایران تایر نیزاستفاده شده است.
 فهرست مطالب :
  - تعریف
  - توصیه های ترافیک
  - احترام به قانون
  - درموردخودروولاستیک
  - تابلوهای راهنمایی 
  - خط کشی ها ونقش Glass beads
  - آلودگی ترافیک
  - محدوده طرح ترافیک وطرح اضطرارآلودگی هوا    
  - سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS وسیستم SCATS
  - روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان؛رادیوپیام ترافیک  وتابلوهای VMS
 

              

درانتهـامعـرفی کـوتاه شرکت کنتـرل ترافیک تهـران،وضـعیـت تـرافیک شهرتـهران در
همیـن لحظـه، وضـعـیت تـرافیـک بـزرگـراهـهای تهـران باکمی تاخیـر،عـکسهـایی از
مـرکـزکـنتـرل تـرافیـک تهــران ولینـک سایتهای مـرتبط باتـرافـیـک قـراردارد.
اولین یادداشت هادرزمستان ۱۳۸۱تنظیم شده است.                               

                                                                                                        
مـسـئول وبـلاگ  :  سـیدزیـن الـعـابدین ( امــیر ) حــسـینی
کارشناس ارشدمهندسی طراحی محیط زیست

 

                                                           s_amirhosseini@Hotmail.com  

 <>
احترام به قانون

بخـش عمده‌اي از مشكلات ترافيكي ناشي از عــدم رعايت قوانين و مقــررات
است. با احترام به قانون، ترافيك روان و مطلوبتري خواهيم داشت.

توجه به علايم
به علايم و چراغهاي راهنمايي توجه داشته باشيد و از آنها پيروي كنيد ، اين
علائم به شــما دستورالعمل رانندگي صحيـــح را نشان مــي‌دهد. مطمئـــن
شويد مفهوم تمام علائم را مي‌دانيد.

علت اصلي ايجاد ترافيك سنگين و كندي حركت خودروها در سطح خيابانها،
توجه نكردن راننــدگان به قوانين راهنمايي و رانندگي، از جمله توقف دوبـله،
پارك در محل توقف ممنــوع، توقـــف در ابتداي ورودي خيابانها براي ســوار و
پياده كــردن مسافــر و انحـــراف به چپ ناگهاني و نيز سبقتهاي بي‌مــورد و
سرانجام كنار نكشيدن اتومبيل در تصادفات جزئي است.

دورزدن در محل غيرمجاز
مقررات راهنمايي و رانندگي براي تنظيم عبور و مرور وضع شده‌اند و رعايت
آن به نفع همه خواهد بود . برخي از رانندگان در محلهاي غيرمــجاز اقدام
به دورزدن مي‌كنند ، چنين كاري عــــلاوه بــــر آنكه خلاف مقـــررات است و
ترافيك عبوري را مختل مي‌كند، بسيار خطرناك است.

خط عابرپياده
با توقف قبل از خط‌كشي عابر پياده به حقوق عابران پياده احترام بگذاريد.

پياده‌رو
رعايت گذرگاه عابــــر پيـــاده از طـــرف همــه راننــدگان الزامـــي است و در
صورتيكه هر نوع وسيله نقليه به حريم گذرگاههاي عابر پياده تجــاوز كنند،
جريمه خواهند شد.

پياده‌رو محل پارك اتومبيل نيست. به حقوق عابرين پياده احترام بگذاريم.

ايستگاه اتوبوس
ايستگاه اتوبوس براي توقف اتوبوس و سوار و پيـاده كردن مسافران آن در
نظر گرفته شده ؛توقف ديگر خودروها در اين مكان ممنوع است.

سوار و پياده كردن در بزرگراهها
بزرگراهــها و آزادراهها براي عبــور سريــع وسايل نقلـيه طراحي و ساختـه
مي‌شوند، بنابراين سـوار و پيــاده كردن مسافران و ايجاد تأخير در حــركت
ساير وسايل نقليه در خطوط حركتي اين معابر ممنوع است.

خودروهاي امداد
اتومبيلهاي امـــداد از قبيل آمبــولانس و آتش‎نشاني در هنـگام مأمــوريت
حـق تقــدم دارند ، شما بايد با شنيدن آژيـــر اين خــودروها اجــازه عبــور
دهيد.<>
درموردخودروولاستيک

بدنه موتور
هنگامي كه بدنه موتورپوشيده ازچربي وروغن باشدامكان تبادل حرارتي آن با
محيط خارج كم شده وازميزان كارايي آن كاسته مي شود. بنابراين بهتراست
بدنه وپوسته موتورراهميشه تميزنگهداريد.

براي تنظيم سيستم جرقه و كاربوراتور ازتوصيه هاي ســازنده خودرواستفاده
نماييد.
ازسولفاته شدن سركابل باطري ووايرهاجلوگيري كنيد.
تجهيزات الكتــــريكي خــــودرورادرموقع عـــدم نيازخامـــوش كنيد.

فيلتر
استفاده ازفيلــترهــواي استـاندارد و تعويــض به هنگام آن تاثيرقابل توجهي در
افزايش توان موتــور ، كاهش مصرف سوخت وجلوگيري ازنشر گازهاي آلاينده
خروجي ازاگــزوزدارد.
سوراخ كردن فيلــترهــوا نه تنهاكمكي به تنفس بهترموتور نمي كندبلكه باعث
ورود ذرات گردوغباربه درون موتورخواهدشد.
فيلــترهــواي مسدودشده ازتوان موتــورمي كاهــد. چنانچه خودرودرجاده هاي
خاكــي مورداستفاده قرارمي گــيرد، ضروري است فاصله تعويض فيلــترهــوا را
كوتاهتر كنيد.
فيلتربنزين رابطورمعمول تعويض نماييد.
چنانچه بنزين به داخل سه راهي كه بعدازپمپ بنــزين واقع شده نيامده باشد
وياسطح بنزين دراين سه راهي پايين باشد،به احتمال زيادفيلتربنزين مسدود
شده وبايدتعويض شود.

شمع هاوسوپاپ هارابه موقع فيلرگيري كنيد.
هرگونه كمبود و عــدم كارايي اجزاءموتـوراتومبيل منجربه افزايش مصـرف بنزين
مي شود.

روغن موتور
سياه شدن روغن موتور،مبناي تعويض روغن نيست.
روغــن موتــورداراي مــواد افزودني پاك كننده اي است كه از رسوب گذاري در
قسمتهاي مختلف جلوگيري كــرده وناخالصي ها را بصــورت معلـق درون خود
نگه مي دارد.مبناي تعويض روغـن موتـورتغييـرات ظاهري نيست بلكه كيلومتر
كاركرداستاندارد آن است.
بارعايت كاركرد استاندارد روغـن موتور مي توانيم علاوه برصرفه جويي دروقـت
وهزينه شخصي ازاتلاف ميلياردها تومان سرمايه ملي جلوگيري كنيم.

تنظيم موتور
باتنظيم مـرتب موتــوراتومبيلتان ازمصــرف بي رويه سـوخــت تاميــزان پانــزده
درصدجلوگيري مي كنيد وعمــراتــومبيلتان افــزايش مي يابد و مهمترآنــكه با
كاهش 50درصد ازگازهاي آلاينده خروجي ازاگزوزخــودروازآلودگي هــواي شهر
جلوگيري خواهيدكرد.

معاينه فني
معاينــه فنـي خـودرو ضروريست وضمن بالابردن ضـريب ايـمني سفـر، باعــث
كاهش مصرف سوخت وافزايش عمرمفيدموتوراتومبيلتان مي شود.

لاستيك خودرو
بخاطرداشته باشيد زمانيكه درحال رانندگي هستيد عملا زندگي روي بــاد را
تجربه مي كنيد. باآگاهــي به اينكه هيچ عاملي نمي تواند بيش ازكــم بـادي
لاستيـك خــودرو براي شما و زندگي شماخطــرناك باشد، حداكثردقــت را در
ميــزان كردن بادلاستيك ها، مطابق بااستانداردكارخانه توليدكننده ودرزماني
كه لاستيك سرداست بنماييد.

براي ايمني بيشتردرسفرهاي طولاني به هيچ عنوان ازبادتايرخودنكاهيد.

هنگام تنظيم باد به باراتومبيل خود توجه كافي داشته باشيدوسعي كنيد كه
بادلاستيكهابامقدارباراتومبيل متناسب باشد.

كــم بادي لاستيك موجب انعطاف پذيري وخمش بيش ازحــد آن روي چرخ در
هنگام حركت شده وباعث توليدحـــرارت زياد در داخــل لاستيك وفرســودگي
زودرس آن خواهدشد.
پربادي لاستيك باعث سايش بيش ازحدناحيه وسط آن خواهدشد.
درلاستيك هايي كه به مقدارصحيح بادزده مي شود، ضمن آنكه ناحيه رويـه
باسطح جـاده درتماس است ، لاستيك آنقدرهم نرم وانعطاف پذيرنيست كه
بيش ازحدخمش پيداكند.

استفاده ازلاستيك هاي راديـال ومعمـولي درزيريك خـودروصحيح نيست .در
صــورت اجباربه استفاده ،لاستيك هاي راديـال درمحورعقب ولاستيك هاي
معمولي درمحورجلوقرارگيرند.
براي لاستيك هاي نو،تيوب نــو بكارببريد.
هميشه براي لاستيك رينگ استاندارد ( ازنظرقطـروعـرض ) انتخاب نماييد.
براي مصارف مختلف ازلاستيك هايي باطـرح مناسب استفاده نماييد، زيــرا
هرطرحي كاربردويژه اي دارد.

جابجاكردن به موقع لاستيك هادرزيرخودروباعث افزايش عمرآنهامي شود.
براي اينكه لاستيك شما دوام بيشتري داشته باشد و ايمني شماتضمين
شود،بايدپس ازهرپنج هزاركيلومتركاركردلاستيك هابسته به نوع لاستيك
كه راديــال يامعمولي است بر اساس يك الگوي تعريف شده ( كه درمــورد
آن ازافرادمطلع پرسش نماييد. ) جابجاشوند.
 <>
تابلوها

تابلوهاي راهنماي رانندگي
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به عنوان بخشي از تجهيزات كـنترل ترافـيك نقش
ايمن سازي سواره روهاوهدايت هرچه بهتررانندگان رابرعهده دارند.
توجه به اين تابلوها كه نشانه هاي نمادين قوانين و مقررات عبور و مرور هستند
الزامي است ،اين علائم به شمادستورالعمل رانندگي صحيح رانشان مي دهند.

اين تابلوهاازورق آهني به صورت قالبي و يكپارچه ساخته مي شود و براي اتصال
تابلو باپايه ازقسمت لبه برگردان تابلو سودجسته و هيچگونه اتصالي از روبـــــــرو
مشاهده نمي شود.
معمولا تابلوها بارنگ الكترواستاتيك ( سيستم Powder Coating ) رنگ آميزي
ميشودكه باعث دوام طولاني و مقاومت رنگ تابلــو در مقابل خــراش وخوردگــي
وشرايط جوي آب وهوامي گردد.
سطح بازتابنده تابلونيزاغلب ازجنس شبرنگ رده مهندسي 7ساله ميباشد.


تابلوهاي راهنماي اسامي معابر
اين تابلـــــــوها براي نمايش اسامي معـابر و خيابانهاي شـــهري بكارمي رود وبا
راهنمايي رانندگان و عابران جهت شناسايي سريع معابر كاهش ترافيـك شهري
رابه همراه خواهدداشت.
درتابلــوها ازسيستم شماره گذاري محلي ( Local Coding ) استفاده شـده ،
دراين سيستم ابتدا خيابان اصلي و شريان بعنوان محوراصلي مدنظر قرارگرفته و
تقاطعهاي آن باديگرمعابرشماره گذاري ميشود.
مبداء خيابانهاي جنوبي-شمالي، جنــوب و مبداء خيابانهاي غربي-شرقي،غــرب
ثبت ميشود.اين شماره گذاري درآدرس يابي سريع كمك شاياني مي كند.
تعيين موقعيت جغرافيايي منطقه بوسيله قطاعي از يك دايــره كه بزرگي و زاويــه
قطاع،دوري وسمت جغرافيايي مناطق رانمايش مي دهد.
دليل انتخاب رنگ آبي لاجـوردي براي زمينه تابلو ، سابقه تاريخي آن است ، كـه
قبلانام معابرروي كاشي هايي باهمين رنگ نوشته مي شده است.
اين تابلوها ازورق آهن به ضخامت 2ميليمتر بابست مخصوص وفريم آلومينيـومي
بالاوپايين ساخته مي شوند.
اندازه 800×310 ميليمترو 900×350 ميليمتر
رنگ الكترواستاتيك آبي لاجوردي
متن شبرنگ سفيدرده مهندسي 7ساله<>
خط کشی ها


 

خط كشي هاازجمله مهمترين علائم ترافيكي محسوب مي شوندكه درسطح
بزرگراهها،خيابانهاومعابرجهت تفكيك وتشخيص مرزحركت وسائل نقليه و ايجاد
نظم درترددوانتقال پيام به رانندگان بكارميروند.
توجه به خط كشي ها و رعايت دستورها و توصيه هاي ان به ايمني سفر شما
كمك مي كندودرهنگام شب ودرشرايط باراني و مه آلودبودن هواتاثيرخط كشي
درتامين ايمني سفرشمابيشتراست.
ترسيم خط كشي ها با رنگ ، نوارهاي پلاستيك،قطعات سنگي يابتني وغيره
صورت مي گيرد.
درخط كشي هاازدورنگ زردوسفيد استفاده مي شود كه خطوط زردرنگ جهت
تاكيدبيشتربراحتياط ومحدويت هاي ترافيكي درراههاست.
وجودخط سفيد دروسط راه نشان مي دهدكه وسايل نقليه دردوطرف
آن بصورت "هم جهت" حركت مي كنند.
وجود خط زرد در وسط راه نشان مي دهد كه وسايل نقليه دردو طرف
آن "خلاف جهت" هم حركت مي كنند.

براي كنترل عبورومروربرخي مكانها و مسيرهاي حساس ازخط كشي هاي ويژه
باشكلهاي خاص كه جلب توجه نمايداستفاده ميشود.
رنگهاي مورد استفاده براي خط كشي معابر به چهاردسته تقسيم
ميشوند:

۱- رنگ گرم ترموپلاست
۲- رنگ يك جزئي اكريليك ترموپلاست ( استفاده گسترده )
۳- رنگ يك جزئي الكيدكلروكائوچو ( براي مناطق شرجي )
۴- رنگ دوجزئي اكريليك ( براي خط كشي عابرپياده )

بـررسی هانشان داده که اکثرتصادفات جاده ای که باعث مـرگ وميرونقص عـضو          می شوددرساعات تاريکی شبانه روزوشرايط آب وهوايی نامطلوب رخ می دهدکه       راننده به علت عدم وجودنورکافی دچاراشتباه سپس انحراف ازمسيرمی شود.  

بنابراين به نظرمی رسدکه نقص موجوددرخط کشی جاده ازمهمترين عوامل اين         تصادفات است.امـروزه با به کارگيری انواع  دانه های شيشه ای Glass beads           بسته به شرايط وموقعيت جـاده می توان خطربروزچنين تصادفات مـــرگباری را            کاهش داد.

گلس بيدهادانـه های شيشه ای حاوی تيتانيوم می باشندکه قابليت بازتابش            نوررادارند،نورپس ازبرخوردباگلس بيددرجهت مشخصی برگشت داده می شود.        گلس بيدهاهمچنين خاصيت ضــدلغزش وساييــدگی رادارنــدودرماندگاری خط          کشی هانيزموثرند.

گلس بيدهارامی توان بارنـگ مرطوب يارنگ ترموپلاست مخلوط کردوياآنراقبلادرکارخانه
بـه هم آميخت،همچنين می توان آن رادرورقــه هايانــوارهای پلاستيکی قرارداد.
ميــــزان نـــــورمنعکــس شــده ازطــريق گلــس بيــد تابعــی ازچنــدعـامـل ازجمـلـه
ضـريب انکسار Reflactive index ، شکـل و انـدازه  گلس بيـد ، ويـژگيهای سطـح دانه
وتعداددانه های موجوددررنگ که درمعرض پرتوهای نورقرارمی گيرند می باشد.  

درتهران نيزازگلس بيددرخط کشی هااستفاده می شود.


 <>
 

آلودگی ترافیک

منظورازاصطلاح آلودگی ترافیک لطمات وخساراتی است که تـرافیک وسایل نقـلیه ،
بخصوص درشهرهاومناطق شهری برپیکرمحیط زیست وموجودات زنده واردمی کند.
آلودگی ترافیک درچهارزیرمجموعه زیرقابل بررسی است :

 ۱- آلـودگی هـوا

 ۲- آلـودگی شنیـداری

 ۳- مـوانع

 ۴- آلـودگی دیـداری

 ۱- آلـودگی هـوا

آلـودگی هـواناشی ازوسایل نقلیه موتوری ،سهم زیادی ازآلـودگی ترافیک شهری
راتشکیل مـی دهـد.درشـهـرتـهـران ،سهم وسایل نـقلـیـه درآلــودگی هـواحـدود
۶۰الی ۷۰درصدبرآوردشده است .ـ
تـرافیک جـاده ای علاوه برایجادآلودگی هـوادرسطح یک منطقه به آلوده سازی هوا
درسطح جهانی هم کمک می کند.ازموادآلوده کننده محیط دراین مبحث می توان
به مـونـواکسیدکربن Co ، اکسیدهای ازت و تــرکیبات سـرب اشاره کرد.

وسایل نقلیه موتوری علاوه بردود ، موادسوختی وگازهای دیگرکه ازاگزوزآنهاخارج
می شودمـوادی نیزتولیدمی کنندکه باعث آلـودگی هـواومحیط می شود.
بعنوان مثال درنتیجه سایش چرخ وسایل نقلیه سالانه هزاران تن مـوادلاستیکی
درهـواپراکنده می شودضمن اینکه لاستیکهای یـخ شکن ،میـزان غـبارآغشته به
خروجی های اگزوزرا ۵الی ۶برابرافزایش می دهد.

سایش سطح جـاده هـادراثرعبـوروسایل نقلیه وهمچنین ساییدگی وپودرشدن
لنت تـرمـزوصفحه کلاچ ازعوامل مـوثردرآلوده کردن هواومحیط زیست است.  

درموردتاثیرات منفی این موادبرسلامتی انسان تحقیقات بسیاری صـورت گرفته
وبه اثبات رسیده است .

بـرای کاهـش آلـودگی هـوامی بایستی وسایل نقلیه بطـورمنظم وکنتـرل شده
بازدیدوتعمیرشوند ، تغـییرسیستم سـوخت وسایل نقلیه مثلاازبنزینی به گازی
ویااستفاده ازوسایل نقلیه برقی ، مـحدودیت استفاده ازوسایل نقلیه شخصـی
درمناطق پرتراکم شهر ( اجرای منطقه ممنـوعه تـرافیک درمـواقع آلـودگی هـوا )
وکاهش یاحـذف کامل سرب دربنزین.

 ۲- آلـودگی شنیداری

منظـورازآلـودگی شنیـداری ،آلـودگی ناشـی ازسـروصــداست .صـدای حـرکـت
اتـومبیل دربـزرگراه،صـدای هواپیـمـاوصـدای حـرکت قطارنـمـونه هایی ازصــدای
ناشی ازتـرافیک است.

درمـوردتاثیرمنفی برروی سلامتی انسان وتاثیرآن بـروی فعالیتهای انسان مانند
اختلال درخواب شکی نیست.

کارشناسان معتقـدندکه حداکـثرشدت صـدای قـابل قـبـول بـرای گــوش انسان
حدود۶۵دسی بل است.
خـودروی سـواری صـدایی بـه قـدرت  db۸۵ ،کـامـیـون حدود۱۰۰ dbوهـواپیـمـا
حدود۱۲۰ dbتولیدمیکند.

به تعریف تندرستی که توسط سازمان بهداشت جهانی عنوان شده توجه نمایید :

تندرستی صرفافقدان بیماری وضعف نیست وحالتی ازتندرستی کامل جسمانی ،
روانی واجتماعی است.

بـرای کاهش آلـودگی شنیداری سه روش وجـوددارد:                                           

۱- کـاهش صـدادرمنبع تـولید۲ - ایجادمـانع بین مـولدصـداودریافت کننده صـدا
۳ - استفاده ازاقـدامات کاهش صـدادرمحل دریافت کننده صـدا

بنابراین یـکـی ازروشهاکـاهـش صـدایی است که خـودروایجادمـی کندازطـریق
طـراحی وساخت درمـراحل اولیه واقـدامات دیگردرروش دیگری باتامین یک مـانع
فیزیکی ماننددیـوار،نـرده ، یک یاچندردیـف درخـت ونظایرآنهادرحاشیه راهـهایی
کـه درمـجـاورتشان مناطـق مسکونی قــرارگرفته انـد،ازنفوذصـدابه این مناطـق
پیشگیری به عمل آید.

روش دیـگـرنیزافـزایش فـاصـلـه بین مـولدودریافـت کننده صـداازطریق روشهای
ممکن که یکی ازآنهااحداث تـونل است.

۳ - مـوانـع

منظـورازمـوانـع مجموعـه ای ازعـوامـل است که بـرتجربه افـراددررابطه باراهـهـا
وتـرافیک تأثیرمی گذاردوباعث می شودنگرش آنهانسبت به راه وتـرافیک بصورت
مـوانع تلقی گردد.
بعنـوان مثال درشرایطی که یک راه حجم تـرافیک بالایی راازخودعبـورمـی دهـد
ویاهنگامی که وضعیت تـرافیک پیچیده است،برای تعدادی ازمردم مشکل است
که پیاده جابجاشوندویادرمـواقعی کـه سـرعت حـرکت وسایل نـقـلیه بالااست
ویاراننـدگان وسایل نقلیه بطـوربی ملاحظه ای رانندگی می کنندواهمیتی برای
دیگران ( اعـم ازپیـاده یاسـواره ) قـائل نیستندویاهنـگامی که راننـدگان مقـررات
چـراغ راهنمارازیرپامی گذارندوازچراغ قـرمـزعبـورمی کنند؛برای تعدادی ازمـردم
راه وترافیک باعدم تأمین جانی مترادف می شود.

۴ - آلـودگی دیـداری

اتـومـوبیل وراه بـه خـودی خـودآلاینـده دیـداری مـحـسوب نمـی شـوندولـی در
شرایطی کـه مـجموعـه وسایل نقلیه وراههابعنـوان صحنه یامنظره ،بامعیارهای
بیننده ادغـام شـودوقـضـاوت اورادرقـالب یک تاثیـرنامطلوب شکل بـخـشد،بـه آن
آلـودگی دیـداری اطـلاق می شود.  

 

    

محـدوده طـرح ترافیک

محـدوده ممنـوعه تـرافیک یکی ازتازه ترین ابـزارهای حمل ونـقل شهـری است
که بااعمال محـدودیت درجـهـت استفاده ازاتـومبیل شخصی درمنطقه ویـژه ای
درنـقـاط پرتـراکم مـوسسات اداری،مـراکــزتـجـاری ونـهـادهای فــرهنگی بـزرگ
بـرای ساعــاتی مشخـص به اجــراگـذاشته مـی شـودوهـدف ازاجـرای آن ثابت
نگه داشتن جـریان تـرافـیک دراین مـحدوده ،کاهـش آلـودگی هـواواولـویت دادن
به حمل ونقل عـمـومی است.                                                 

مـحدوده طـرح تـرافیک باتـوجه به رشـدجمعیت ،آلـودگـی هـواوافزایش مـالکیت
وسایل نقلیه شخصی پس ازمدتی موردبررسی مجددقرارمی گیرد.

درتهـران محدوده طرح ترافیک براساس آخرین تغییرات اعمال شده برای افزایش
مـحدوده طـرح که درسال ۱۳۸۱ اعـمـال شده  حـدود۳۱کیلومترمـربع است کـه
ازشمال خیابانهای فاطـمـی ومـطـهـری ازشـرق خیابانهای ترکمنستان ،ملک ،
شـریعتی ،خـواجـه نصیـرطـوسی،سـپاه ،مـازندران وهـفـده شـهـریـور ازجـنـوب
خیابان شـوش وازغـرب خیابان کارگـررادربرمیگیرد.

 

 

مـحدوده طـرح اضطرارآلـودگی هـوا

بـاافــزایش میـزان منـوکسیدکـربن CO وآلـودگـی هـواواعـلام وضـعیت اضـطـرار؛
برای حفظ سلامتی شهـرونـدان تهـرانی ممنوعیت تـردددرمحـدوده دوم تـرافیک
( مـواقع اضطراری آلـودگی هـوای تهـران  ) اجرامی شودومـحدوده آن بصورت زیر
افزایش می یابد. 
ازشمـال به بزرگراه رسالت ، ازشرق به خیابانهای آیت ونیروی هـوایی ، ازجنـوب
به بزرگراه بعثت وازغـرب به بزرگراههای نـواب وچمـران .
طــرح ترددنـوبتـی زوج وفـردخـودروهـادرمحـدوده اضـطـراربـراساس رقـم سمت
راست پلاک خـودروهاصـورت می گیردبطـوریکه روزهـای فـردبرای ترددخودروهای
دارای پلاک فــردوروزهـای زوج برای ترددخـودروهای دارای پلاک زوج اجازه ورودبه
محـدوده اضـطـراررادارند.

محدوده اصلی طـرح تـرافیک درروزهای شنبه تاچـهـارشنبه ازساعـت ۶:۳۰ آغاز
وتاساعت ۱۷:۰۰ادامه خـواهـدداشت ومحدوده طـرح اضطرارازساعت ۶:۳۰صبح
تا۱۹:۰۰عصرادامه دارد.
روزپنـج شنبه طـرح تـرافـیک هـستـه مـرکـزی شــهــروطـرح اضـطـرارازسـاعـت
۶:۳۰تا۱۳:۰۰می باشد.

خـودروهای امـدادی ، انتظامی و عمـومی محدودیتی برای ورودبه این محدوده هاندارند.

نقشه محدوده های طرح ترافیک ومحدوده اضطراررامی توانیددرآدرس زیرببینید:                                                      

http://www.ketabeavval.ir/map/files/boundries_2.png

 <>
 

 

 

سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS

سیستم های حمل ونقل هوشمند Intelligent Transportation System نام جدیدی است برای IVHS  ( سیستم های هــوشمند وسیله نقلیه بزرگــراهی )Intelligent Vehicle Highway System که درحدودسال ۱۹۹۰ توسط ” بـاب اروین “ Bob Ervin از دانشگاه میشیگان پیشنهادشد و امــروزه بخشی ازواژگان حــرفه ای حمــل ونقــل محسوب می گردد.

اسکلت این تکنولوژی راچهاربخش به شرح زیرتشکیل می دهد :

 ۱- سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک

 ۲- سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی به راننده ومسافر

 ۳- سیستم های خودکارکنترل وسیله نقلیه

 ۴- مدیریت عملکردوسایل نقلیه تجاری

IVHS سیستم هایی را دربرمی گیردکه درآنها از وسایل ارتباطی ، کامپیوتر و تکنولوژی های پیشرفته شناساگر درجهت اصلاح عملکردمسافر وسیستم های حمل ونقل کالا استفاده می شودوبابهره گیری ازتکنولوژی به سه عامل راننده ، وسیله نقلیه وبزرگراه هوشمندبمنظورعملکردموثروایمن می پردازد.

درتغییرنام صورت گرفته از IVHS به ITS که درسال ۱۹۹۵به تصویب رسیدتمامی وسایل نقلیه ونه فقط بزرگراهی دراین سیستم قرارگرفته اند.

این سیستم جابجایی ، ایمنی ، امنیت وبهره وری رادربخش حمل ونقل زمینی اصلاح می کند و باکاهش مصرف انرژی همچنین کاهش آلــودگی هــوابرمیزان دسترسی به وسایل حمل ونقل نیزمی افزاید.

یکی ازاصــول اساسی هــربرنامه ITS آن است که می بایستی بین  صنایع خصوصی ، دولت ومجامع دانشگاهی وعلمی همکاری وجودداشته باشد.

فعالیتهای ITS شهری                                                                          مـدیریت حـوادث ، مـدیریت فوریتهای ویژه ، ایمنی تقاطعات ریل-راه ، مدیریت ترانزیت، سیستم اخذعوارض الکترونیکی ، سیستم پرداخت کرایه الکترونیکی ، اطلاع رسانی به هنگام جهت حمل ونقل عمــومی واستفاده ازفن آوری  GPS  برای هــدایت ناوگان اتوبوسرانی ، مدیریت بزرگراهها وکنترل چراغهای راهنمایی. 

چندین  سیستم کنترل مـرکزی درجهان وجـــودداردکه مــورد بهـــره برداری قــرار         گرفته انددرانگلستان سیستم SCOOT ودربسیاری ازکشورها سیستم  SCATS استفاده شده است.

SCATS یــک سیستم مـدیریت تــرافیک منطقه ای بـرمبنای کامپیــوتـراست که توسط
سازمان تـرافیـک وراهـهـای ” نیـوساوت ولـز استرالیا “ ایجادودربیش از۵۰نقطه جهان از
جمله ایران بکارگرفته شده است.

 

سیستم کنترل مرکزی SCATS                                                                     ایـن سیستم علاوه برایجادمــوج سبز ، هماهنگی و کاهش زمان سفردرون شهری قابلیتهای دیگری به شرح زیرداراست:                                                           

ـ رایانه ای که سیستم ”اسکتز“برروی آن نصب است قابلیت تحت پوشش قـراردادن حدود۵۰۰ تقاطع رادارد.                                                                            

ـ باافزایش تعـداد رایانه های منطقه ای و کـنترل آنها توسط رایانه مـــرکزی می توان  تعدادتقاطعات تحت پوشش رابه میزان موردنیازافزایش داد.                              

ـ سیستم بااستفاده  از اطــلاعات دریافتی شامل حجــم تــردد و مـــیزان اشـــغال شناساگرهادرصد نــرخ اشباع رامحاسبه نموده وروی سه پارامتراصلی یعنی زمان تخصیصی به هـرفاز ، طول سیکل واختلاف زمانی برای ایجادمـوج سبزبین تقاطعات متوالی کنترل دقیق دارد.

-اختلاف زمانی بین تقاطعات مجاور جهت ایجاد مـــوج ســبز درسـاعات اوج صـــبح وعصــرودرساعات خلـــوت درسیستم تعریف شده که رایانه محلی ضمن تــوجه به      میزان تراکم وطول سیکل جاری ، بهترین اختلاف زمانی رابرمی گزیند.

-هرگونه اشکال درعملکردسیستم ویانواقص سخت افزاری مانندعدم عملکردصحیح شناساگرهای وسیله نقلیه ، سوختن لامپ ، قطع برق ، قطع ارتباط مخابراتی و... بلافاصله درنمایشگرسیستم قابل مشاهده است.

-سیستم این امکان رادراختیارکارشناسان مستقردرمرکزکنترل ترافیک قرارمی دهد تابااعمال فرامین و دستورات ویــژه شبکه را به سمت بهبودوضعیت آمــدوشدهدایت    نمایند.

همچنین ایــن سیستم توانایی جمع آوری اطلاعات مـربوط بـه حجم تــرددخودروهاو   میزان زمان داده شده بــه هــرمسیر در یــک تقــاطع راداراست کـــه این اطـــلاعات رادراختیارسیاستگذاران ترافیک درون شهری قرارمی دهد. 

 

آیاحلقه های شناساگررابرروی سطح آسفالت برخی ازتقاطعات دیده اید؟
وجـود این حلقه ها نشانگرآنست که آن تقاطع هــوشمندبـوده وبه سیستم کنترل
مـرکزی هـوشمندچراغهای راهنمایی ( SCATS ) متصل است.
وجـوداین شناساگرها در پشت خــط ایست تنظیم کننده زمــان سبزچــراغهاست
بنابراین باید درچنین تقاطع هایی خـودرو را کاملادرپشت خـط ایست متوقف نمایید
تاحلقه های شناساگر وجـود شما رادر پشت چـراغ قـرمـز شناسایی کـرده وزمـان
سبزشدن مسیررادربرنامه خـودقـراردهـد.
بــرخی از رانندگان برای عبــور سریع از تقاطع ازخط عابــر پیاده عبـور کرده و نزدیک
تقاطع توقــف می کنند دراین حالت شناساگرها تــوانایی شناسایی وسیله نقلیه
رادر پشت تقـاطــع نداشته و زمانی برای عبـور در نظرنمی گیرد مگــرآنـکه وسیله
نقلیه بعدی درتماس باشناساگرقرارگیرد.
بنابراین درساعات خلــوت که تعــداد وسایل نقلیه عبــوری کـم است عـدم رعایت
 توقف درپشت خــط ایست موجب می گردد زمانی برای عبوراز تقاطـــع هوشمند
درنظر گرفته نشود.

حلقه های شناساگر Loop Detector چگونه عمل می کنند؟
این حلقه هاکه به ”حلقــه های الـقـایی “معـروفندشامل دویاچنددورحلقـه سیم
 مسی هستندکه بصــورت مـربع - مسطیل درکــف خیابان جاسازی مـی شوندو
دوسرحلقه ازطریق کابل فیدربه یک شناساگرالقایی متصل می گردد.
این شناساگرالقایی در داخـل حلقـه یک میــدان مـغناطیسی ایجــادمـی کنــدکه
باورودهــر وسیله نقلیه بــرروی حـلقــه شــدت این میــدان مـغناطیسی تغییـــر
مـی کندوشناساگـر القایــی این تغییر را احساس کــرده وحضــور وسیله نقلــیه
رابـابستــن یــک رلــه الکتـرومکانیکی یـا الکتـرونیکی اعـلام مـی کنــد و باخــروج
 وسیله نقلیه ازروی حـلقه ،   شناساگـــر القایـی مــیـدان مغناطیسی حلـقـه را
تنظیم کرده ورلـه مـورد اشاره را بازمی کند. 

 

 <>
 

 

روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان

اطلاع رسانی به رانندگان درمواقع اوج ترافیک یکی ازراههـایی است که برای کاهش
بـارتــرافیـک می توان به آن پـرداخت. ایـن اطـلاع رسانی ممکن است بـه دوصـــورت
برنامه ریزی برای مقاطع کوتاه مدت وبلندمدت انجام شود.
استفاده ازرادیـــو ،تابلــوهای متغیرخبری و سایتـهای محلـی بعنــوان راه حـل هـای
کــوتاه مــدت و فـرهنگ سازی بـرای ایجادرفتارصحیح عبــورومــروردرشهرنیزازجمله
راهــهــای بلنـدمدتـی هستندکـه بـه شهـــرونـدان کـمـک مـی کنندتاازاتلاف وقـت
درچنین ساعاتی درتـرافیک بکاهند.

کارشناسان اعتقاددارندازمیان راه حـل های زودبازده ،استفاده ازرادیـواطلاع رسانی
سریعتری به شهروندان دارد.                                                                 

رادیـوپیام تـرافیک
رادیــوپیام ازطــریق استـودیوی مستقـردرمـرکزنظارت وکنتـرل ترافیک بصـورت زنده
پخش می شود.ـ

رادیـــوپیام تــرافیـک ازدوربینهــای مستقـردربــزرگـراهـها و خیابانها که تعـدادآنـهـا
حـدود۱۴۰عدداست، مـرکـزبیسیم ،شبکه پلیس راهنمایی، نمایندگان سازمانهای
اتــوبـوسـرانـی، تاکسیـرانـی، آتش نشانـی ،اورژانس وکنتــرل کیفیت هـوامستقر
درمرکزبعنوان منابع اطلاعاتی استفاده می کند. 

بخش تـرافیـک ازساعت ۶:۳۰ الـی ۲۱:۰۰ فـعـال است ومعمولاهر ۱۵ دقیقه یکبار
بــویـژه درساعـات اوج تـرافیـک اعـلام وضعیــت تــرافیـک وحـــوادث رانندگی رادارد
البته درهنگام حــوادث سعی دراعلام همـزمان به شهـروندان راداردکه دراین مــورد
گاهی اوقـات با محــدودیت روبروست زیــرا برخـی ازتهیـه کنندگان «رادیــوپیام»این
فرصت را دراختیار بخش ترافیک قرارنمی دهند.

پوشش اطــلاع رسانی این رادیــو ازگذرگاههای شهــری کامل نیست به دلیل آنکه
آن محدوده هازیـرپوشش دوربینـهای مرکزقرارندارند،همینطور هم  اعلام مسیرهای
جایگزین دربعضی مواردامکانپذیرنخواهدبود.

درساعـات اوج تـرافیـک حتی مــوزیک رادیـوی ترافیکی بایدمتفاوت باشدوبنابراصـول
خاصـی انتخـاب شده باشد؛ دراین ساعات نــوع ارائه پیـام تــرافیک نیزمی بایستی
فشـرده و مختصـرباشدو تمام پیام درچنـدجمله خلاصه شودواین نکتـه حائـزاهمیت
قــرارگیـردکـه احــوالپـرسی وصحبتهـای اینچنیــن باراننــدگان درپیـامهـای تــرافیک
جایی نـدارد، زیراهنگام اعـلام هرپیام شایدحــدود۳۰ -۲۰ درصدشنــوندگان درلحظه
انتخاب مسیر باشند.                                                              

اکنــون رادـوپیام ترافیک درزمان اوج ترافیک شهرروش ویژه ای رادرپیش گرفته است
به این صــورت که درهربخش خبــری به بزرگـراههاوخیابانهای درارتباط با هم دریـک
منطقــه خـــاص مثلاغــرب می پردازدتابـدیـن طــریق راننـــده ازوضعیـت تـــرافیـک
مسیـرهای مـــوازی ومسیـرهــای جایگـزیــن ممکـن آگاه شده ومسیــرمناسب را
انتخاب کند.برای نمونه هنگام اعلام وضعیت تـرافیک بزرگراه همت همزمان وضعیت ترافیک بزرگراههای حکیم .کردستان .رسالت وبلوارآفریقااعلام می شود.

به متن دوپیام برای اعلام مسیرجایگزین توجه کنید:                                  

۱.دربـزرگـراه شیخ فضل ا...نـــوری مسیرشمال به جنوب روی پل ستارخان تصادف
 شدیدی رخ داده بین چندخــودرو که تـرافیک سنگینی رودراین محدوده ایجادکرده
انتهای بــارتـرافیک به قبل ازبلوارمرزداران هم رسیده اگردربـزرگراه همـت ویاحکیـم هستیدوقصــددسترسی به آزادراه تهــران -کــرج رادارید بعنــوان مسیـرجایگــزین
به سمت غــرب ادامه مسیرداده وازطریق بزرگراه یادگارامـام  به سمت جنوب رفته
و سپس ازبـزرگراه شیخ فضل ا...نــوری جهــت دسترسیهای منطقه ای استفـاده
کنید.

۲.باتوجــه به ترافیـک بسیارسنگینی که دربزرگراه صـدرمسیرشرق به غرب ازبعداز
پل خیابان پاسداران تابـزگراه مــدرس درحــال حاضـروجــودداره؛اگردربزرگراه بابایی
به سمت غـرب درحال حرکت هستیدوهمینطوررانندگانی که درمیدان نــوبنیادقصد
 دسترسی به بزرگراه مـدرس راازطریق بزرگراه صـدردارندپیشنهادمی کنیم بعنوان
 مسیرجایگزین ازطریق بزرگراههای امام علی وصیادشیرازی به سمت جنوب ادامه
 مسیــرداده وازطــریـق بـزرگـراه زیـن الدیـن وسپس هـمـت بـه بـزرگـراه مــدرس
دسترسی پیداکنند.

نهـایت سعـی برآن است که باتوجه به فرصتی که دراختیاربخش تـرافیـک قـراردارد
تغییرات وضعیت ترافیک وحوادث درفاصله اندکی به اطلاع شهروندان برسد.

تابلوهای متغیر خبری Variable Message Sign   
عـلاوه بررادیــو، وسایل اطلاع رسانی دیگری نظیرتابلـوهای متغیرخبـری برای آگاه
کردن رانندگان ازوضعیت ترافیک وجوددارد.

یکی ازابـزاری کــه درمــدیـریت ایمنی بـزرگـراههامــورداستفــاده قــرارمـی گیـرد
تابلـوهای پیام پذیر ( تابلـوی متغیرخبری ) است.
بااستفاده ازاین تابلــوها،انتقـال اطـلاعاتی ازقبیـل وضعیت تـرافیک ،وقــوع تصادف،
شرایط خطــرناک روسـازی راه مثل یــخ زدگـی ولغــزندگی مسیـر،خـرابی جـاده،
عملیات مرمت وبازسازی درطول مسیروپیامهای آموزشی امکانپذیرخواهدبود.

پیام های متغیرخبـری به ویـژه دربزرگـراههایی که سرعت های بالای  رانندگی در
آنها جــریان دارد،نقش فــوق العاده حساسی راایفـامی کند.بعنــوان مثال بااعـلام
بـه موقـع حادثـه ؛ازتصــادف دومیــن ( یعنی تصـادفی که بعــدازاولیـن تصـادف رخ
می دهد ) پیشگیری می کند.
حداکثــرکارایی پیـام هـای متغیــرخبــری درشرایطی است که اطلاعات مـربوط به
ترافیک به صورت همزمان ،صحیح ، دقیق ومنظم دراختیاررانندگان قرارگیرد.   

تعداداین تابلوهادرسطح شهرتهران انـدک است ( حدود۱۶تابلو )  ولی سعی برآن است درحـدتـوان به نحـومطلوبی به شهــرونــدان اطـلاع رسانی تـرافیـک شــود،
برنامه هایی هم جهت نصب تابلوهای متغیرخبری درحال انجام است.

مـوقعیت نصـب این تابلوهادربزرگــراهها نیازبــه بررسی وکارشناسی دقیــق دارد
ونصب این تابلــوها درقسمتهایی ازبـزرگـراه که رانندگان امکان تغییـرمسیرراندارند
اطلاع ازوجود ترافیک یامسدودبودن مسیرهیچ مشکلی راحل نمی کند.


سایتهای اینترنتی محلی
بهره گیری ازسایتهای اینترنتی محلی نیزیکی ازروشهای اطلاع رسانی است .
سایتهایی که شهـروندان بتوانندازطـریق آنهـاقبـل ازسفـر، امکان دریافـت وضعیـت
ترافیک مسیرموردنظررادرمنزل داشته باشندوبراساس آن سفردرون شهری خودرا
برنامه ریزی کنند. 

 

شرکت کنتـرل تـرافیک تهـران که زیرمجموعه معاونت حمل ونقل شهرداری تهران
است همچنین مرکـزنظارت وکنتـرل تـرافیـک تهــران مسئـولیـت بــرنامـه ریـزی ،
طـراحی هندسی نظارت وکنتـرل ترافیک ،اطلاع رسانی ازطـریق رادیوپیام ترافیک
وتابلوهای متغیرخبریواجرای پروژه های کنترل هوشمنددرتهران رابرعهده دارند.                  

شرکت کنترل ترافیک

 مرکزکنترل ترافیک اصفهان

معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران

وزارت راه وترابری

پورتال نیروی انتظامی 

تصاویرزنده ازگذرگاههای یک ایالت امریکاخانه | آرشيو | پست الكترونيك ]