آلودگی ترافیک

منظورازاصطلاح آلودگی ترافیک لطمات وخساراتی است که تـرافیک وسایل نقـلیه ،
بخصوص درشهرهاومناطق شهری برپیکرمحیط زیست وموجودات زنده واردمی کند.
آلودگی ترافیک درچهارزیرمجموعه زیرقابل بررسی است :

 ۱- آلـودگی هـوا

 ۲- آلـودگی شنیـداری

 ۳- مـوانع

 ۴- آلـودگی دیـداری

 ۱- آلـودگی هـوا

آلـودگی هـواناشی ازوسایل نقلیه موتوری ،سهم زیادی ازآلـودگی ترافیک شهری
راتشکیل مـی دهـد.درشـهـرتـهـران ،سهم وسایل نـقلـیـه درآلــودگی هـواحـدود
۶۰الی ۷۰درصدبرآوردشده است .ـ
تـرافیک جـاده ای علاوه برایجادآلودگی هـوادرسطح یک منطقه به آلوده سازی هوا
درسطح جهانی هم کمک می کند.ازموادآلوده کننده محیط دراین مبحث می توان
به مـونـواکسیدکربن Co ، اکسیدهای ازت و تــرکیبات سـرب اشاره کرد.

وسایل نقلیه موتوری علاوه بردود ، موادسوختی وگازهای دیگرکه ازاگزوزآنهاخارج
می شودمـوادی نیزتولیدمی کنندکه باعث آلـودگی هـواومحیط می شود.
بعنوان مثال درنتیجه سایش چرخ وسایل نقلیه سالانه هزاران تن مـوادلاستیکی
درهـواپراکنده می شودضمن اینکه لاستیکهای یـخ شکن ،میـزان غـبارآغشته به
خروجی های اگزوزرا ۵الی ۶برابرافزایش می دهد.

سایش سطح جـاده هـادراثرعبـوروسایل نقلیه وهمچنین ساییدگی وپودرشدن
لنت تـرمـزوصفحه کلاچ ازعوامل مـوثردرآلوده کردن هواومحیط زیست است.  

درموردتاثیرات منفی این موادبرسلامتی انسان تحقیقات بسیاری صـورت گرفته
وبه اثبات رسیده است .

بـرای کاهـش آلـودگی هـوامی بایستی وسایل نقلیه بطـورمنظم وکنتـرل شده
بازدیدوتعمیرشوند ، تغـییرسیستم سـوخت وسایل نقلیه مثلاازبنزینی به گازی
ویااستفاده ازوسایل نقلیه برقی ، مـحدودیت استفاده ازوسایل نقلیه شخصـی
درمناطق پرتراکم شهر ( اجرای منطقه ممنـوعه تـرافیک درمـواقع آلـودگی هـوا )
وکاهش یاحـذف کامل سرب دربنزین.

 ۲- آلـودگی شنیداری

منظـورازآلـودگی شنیـداری ،آلـودگی ناشـی ازسـروصــداست .صـدای حـرکـت
اتـومبیل دربـزرگراه،صـدای هواپیـمـاوصـدای حـرکت قطارنـمـونه هایی ازصــدای
ناشی ازتـرافیک است.

درمـوردتاثیرمنفی برروی سلامتی انسان وتاثیرآن بـروی فعالیتهای انسان مانند
اختلال درخواب شکی نیست.

کارشناسان معتقـدندکه حداکـثرشدت صـدای قـابل قـبـول بـرای گــوش انسان
حدود۶۵دسی بل است.
خـودروی سـواری صـدایی بـه قـدرت  db۸۵ ،کـامـیـون حدود۱۰۰ dbوهـواپیـمـا
حدود۱۲۰ dbتولیدمیکند.

به تعریف تندرستی که توسط سازمان بهداشت جهانی عنوان شده توجه نمایید :

تندرستی صرفافقدان بیماری وضعف نیست وحالتی ازتندرستی کامل جسمانی ،
روانی واجتماعی است.

بـرای کاهش آلـودگی شنیداری سه روش وجـوددارد:                                           

۱- کـاهش صـدادرمنبع تـولید۲ - ایجادمـانع بین مـولدصـداودریافت کننده صـدا
۳ - استفاده ازاقـدامات کاهش صـدادرمحل دریافت کننده صـدا

بنابراین یـکـی ازروشهاکـاهـش صـدایی است که خـودروایجادمـی کندازطـریق
طـراحی وساخت درمـراحل اولیه واقـدامات دیگردرروش دیگری باتامین یک مـانع
فیزیکی ماننددیـوار،نـرده ، یک یاچندردیـف درخـت ونظایرآنهادرحاشیه راهـهایی
کـه درمـجـاورتشان مناطـق مسکونی قــرارگرفته انـد،ازنفوذصـدابه این مناطـق
پیشگیری به عمل آید.

روش دیـگـرنیزافـزایش فـاصـلـه بین مـولدودریافـت کننده صـداازطریق روشهای
ممکن که یکی ازآنهااحداث تـونل است.

۳ - مـوانـع

منظـورازمـوانـع مجموعـه ای ازعـوامـل است که بـرتجربه افـراددررابطه باراهـهـا
وتـرافیک تأثیرمی گذاردوباعث می شودنگرش آنهانسبت به راه وتـرافیک بصورت
مـوانع تلقی گردد.
بعنـوان مثال درشرایطی که یک راه حجم تـرافیک بالایی راازخودعبـورمـی دهـد
ویاهنگامی که وضعیت تـرافیک پیچیده است،برای تعدادی ازمردم مشکل است
که پیاده جابجاشوندویادرمـواقعی کـه سـرعت حـرکت وسایل نـقـلیه بالااست
ویاراننـدگان وسایل نقلیه بطـوربی ملاحظه ای رانندگی می کنندواهمیتی برای
دیگران ( اعـم ازپیـاده یاسـواره ) قـائل نیستندویاهنـگامی که راننـدگان مقـررات
چـراغ راهنمارازیرپامی گذارندوازچراغ قـرمـزعبـورمی کنند؛برای تعدادی ازمـردم
راه وترافیک باعدم تأمین جانی مترادف می شود.

۴ - آلـودگی دیـداری

اتـومـوبیل وراه بـه خـودی خـودآلاینـده دیـداری مـحـسوب نمـی شـوندولـی در
شرایطی کـه مـجموعـه وسایل نقلیه وراههابعنـوان صحنه یامنظره ،بامعیارهای
بیننده ادغـام شـودوقـضـاوت اورادرقـالب یک تاثیـرنامطلوب شکل بـخـشد،بـه آن
آلـودگی دیـداری اطـلاق می شود.  

 

    

محـدوده طـرح ترافیک

محـدوده ممنـوعه تـرافیک یکی ازتازه ترین ابـزارهای حمل ونـقل شهـری است
که بااعمال محـدودیت درجـهـت استفاده ازاتـومبیل شخصی درمنطقه ویـژه ای
درنـقـاط پرتـراکم مـوسسات اداری،مـراکــزتـجـاری ونـهـادهای فــرهنگی بـزرگ
بـرای ساعــاتی مشخـص به اجــراگـذاشته مـی شـودوهـدف ازاجـرای آن ثابت
نگه داشتن جـریان تـرافـیک دراین مـحدوده ،کاهـش آلـودگی هـواواولـویت دادن
به حمل ونقل عـمـومی است.                                                 

مـحدوده طـرح تـرافیک باتـوجه به رشـدجمعیت ،آلـودگـی هـواوافزایش مـالکیت
وسایل نقلیه شخصی پس ازمدتی موردبررسی مجددقرارمی گیرد.

درتهـران محدوده طرح ترافیک براساس آخرین تغییرات اعمال شده برای افزایش
مـحدوده طـرح که درسال ۱۳۸۱ اعـمـال شده  حـدود۳۱کیلومترمـربع است کـه
ازشمال خیابانهای فاطـمـی ومـطـهـری ازشـرق خیابانهای ترکمنستان ،ملک ،
شـریعتی ،خـواجـه نصیـرطـوسی،سـپاه ،مـازندران وهـفـده شـهـریـور ازجـنـوب
خیابان شـوش وازغـرب خیابان کارگـررادربرمیگیرد.

 

 

مـحدوده طـرح اضطرارآلـودگی هـوا

بـاافــزایش میـزان منـوکسیدکـربن CO وآلـودگـی هـواواعـلام وضـعیت اضـطـرار؛
برای حفظ سلامتی شهـرونـدان تهـرانی ممنوعیت تـردددرمحـدوده دوم تـرافیک
( مـواقع اضطراری آلـودگی هـوای تهـران  ) اجرامی شودومـحدوده آن بصورت زیر
افزایش می یابد. 
ازشمـال به بزرگراه رسالت ، ازشرق به خیابانهای آیت ونیروی هـوایی ، ازجنـوب
به بزرگراه بعثت وازغـرب به بزرگراههای نـواب وچمـران .
طــرح ترددنـوبتـی زوج وفـردخـودروهـادرمحـدوده اضـطـراربـراساس رقـم سمت
راست پلاک خـودروهاصـورت می گیردبطـوریکه روزهـای فـردبرای ترددخودروهای
دارای پلاک فــردوروزهـای زوج برای ترددخـودروهای دارای پلاک زوج اجازه ورودبه
محـدوده اضـطـراررادارند.

محدوده اصلی طـرح تـرافیک درروزهای شنبه تاچـهـارشنبه ازساعـت ۶:۳۰ آغاز
وتاساعت ۱۷:۰۰ادامه خـواهـدداشت ومحدوده طـرح اضطرارازساعت ۶:۳۰صبح
تا۱۹:۰۰عصرادامه دارد.
روزپنـج شنبه طـرح تـرافـیک هـستـه مـرکـزی شــهــروطـرح اضـطـرارازسـاعـت
۶:۳۰تا۱۳:۰۰می باشد.

خـودروهای امـدادی ، انتظامی و عمـومی محدودیتی برای ورودبه این محدوده هاندارند.

نقشه محدوده های طرح ترافیک ومحدوده اضطراررامی توانیددرآدرس زیرببینید:                                                      

http://www.ketabeavval.ir/map/files/boundries_2.png

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
Amir

اگر سر باطريتان سولفاته شده ميتوانيد با ريختن کمی پپسی روی ان انرا موقتا پاک کنيد.

rahnama

حرکت قشنگی درجهت کاهش آمارتصادفات است.موفق باشيد.باذکرماخذازمطالب شما دروبلاگم استفاده کرده ولينک داده ام.