سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS

سیستم های حمل ونقل هوشمند Intelligent Transportation System نام جدیدی است برای IVHS  ( سیستم های هــوشمند وسیله نقلیه بزرگــراهی )Intelligent Vehicle Highway System که درحدودسال ۱۹۹۰ توسط ” بـاب اروین “ Bob Ervin از دانشگاه میشیگان پیشنهادشد و امــروزه بخشی ازواژگان حــرفه ای حمــل ونقــل محسوب می گردد.

اسکلت این تکنولوژی راچهاربخش به شرح زیرتشکیل می دهد :

 ۱- سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک

 ۲- سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی به راننده ومسافر

 ۳- سیستم های خودکارکنترل وسیله نقلیه

 ۴- مدیریت عملکردوسایل نقلیه تجاری

IVHS سیستم هایی را دربرمی گیردکه درآنها از وسایل ارتباطی ، کامپیوتر و تکنولوژی های پیشرفته شناساگر درجهت اصلاح عملکردمسافر وسیستم های حمل ونقل کالا استفاده می شودوبابهره گیری ازتکنولوژی به سه عامل راننده ، وسیله نقلیه وبزرگراه هوشمندبمنظورعملکردموثروایمن می پردازد.

درتغییرنام صورت گرفته از IVHS به ITS که درسال ۱۹۹۵به تصویب رسیدتمامی وسایل نقلیه ونه فقط بزرگراهی دراین سیستم قرارگرفته اند.

این سیستم جابجایی ، ایمنی ، امنیت وبهره وری رادربخش حمل ونقل زمینی اصلاح می کند و باکاهش مصرف انرژی همچنین کاهش آلــودگی هــوابرمیزان دسترسی به وسایل حمل ونقل نیزمی افزاید.

یکی ازاصــول اساسی هــربرنامه ITS آن است که می بایستی بین  صنایع خصوصی ، دولت ومجامع دانشگاهی وعلمی همکاری وجودداشته باشد.

فعالیتهای ITS شهری                                                                          مـدیریت حـوادث ، مـدیریت فوریتهای ویژه ، ایمنی تقاطعات ریل-راه ، مدیریت ترانزیت، سیستم اخذعوارض الکترونیکی ، سیستم پرداخت کرایه الکترونیکی ، اطلاع رسانی به هنگام جهت حمل ونقل عمــومی واستفاده ازفن آوری  GPS  برای هــدایت ناوگان اتوبوسرانی ، مدیریت بزرگراهها وکنترل چراغهای راهنمایی. 

چندین  سیستم کنترل مـرکزی درجهان وجـــودداردکه مــورد بهـــره برداری قــرار         گرفته انددرانگلستان سیستم SCOOT ودربسیاری ازکشورها سیستم  SCATS استفاده شده است.

SCATS یــک سیستم مـدیریت تــرافیک منطقه ای بـرمبنای کامپیــوتـراست که توسط
سازمان تـرافیـک وراهـهـای ” نیـوساوت ولـز استرالیا “ ایجادودربیش از۵۰نقطه جهان از
جمله ایران بکارگرفته شده است.

 

سیستم کنترل مرکزی SCATS                                                                     ایـن سیستم علاوه برایجادمــوج سبز ، هماهنگی و کاهش زمان سفردرون شهری قابلیتهای دیگری به شرح زیرداراست:                                                           

ـ رایانه ای که سیستم ”اسکتز“برروی آن نصب است قابلیت تحت پوشش قـراردادن حدود۵۰۰ تقاطع رادارد.                                                                            

ـ باافزایش تعـداد رایانه های منطقه ای و کـنترل آنها توسط رایانه مـــرکزی می توان  تعدادتقاطعات تحت پوشش رابه میزان موردنیازافزایش داد.                              

ـ سیستم بااستفاده  از اطــلاعات دریافتی شامل حجــم تــردد و مـــیزان اشـــغال شناساگرهادرصد نــرخ اشباع رامحاسبه نموده وروی سه پارامتراصلی یعنی زمان تخصیصی به هـرفاز ، طول سیکل واختلاف زمانی برای ایجادمـوج سبزبین تقاطعات متوالی کنترل دقیق دارد.

-اختلاف زمانی بین تقاطعات مجاور جهت ایجاد مـــوج ســبز درسـاعات اوج صـــبح وعصــرودرساعات خلـــوت درسیستم تعریف شده که رایانه محلی ضمن تــوجه به      میزان تراکم وطول سیکل جاری ، بهترین اختلاف زمانی رابرمی گزیند.

-سیستم توانایی نمایش شبکه تقاطعات تحت پوشش راداردکه بااستفاده ازرنگهای مختلف وضعیت تراکم یابه عبارت دیگرکیفیت تردددرهرتقاطع رابه نمایش می گذارد.

 نمونه ای ازآنرادراینجاببینید:        http://www.journeyon.co.uk                                                              

-هرگونه اشکال درعملکردسیستم ویانواقص سخت افزاری مانندعدم عملکردصحیح شناساگرهای وسیله نقلیه ، سوختن لامپ ، قطع برق ، قطع ارتباط مخابراتی و... بلافاصله درنمایشگرسیستم قابل مشاهده است.

-سیستم این امکان رادراختیارکارشناسان مستقردرمرکزکنترل ترافیک قرارمی دهد تابااعمال فرامین و دستورات ویــژه شبکه را به سمت بهبودوضعیت آمــدوشدهدایت    نمایند.

همچنین ایــن سیستم توانایی جمع آوری اطلاعات مـربوط بـه حجم تــرددخودروهاو   میزان زمان داده شده بــه هــرمسیر در یــک تقــاطع راداراست کـــه این اطـــلاعات رادراختیارسیاستگذاران ترافیک درون شهری قرارمی دهد. 

 

آیاحلقه های شناساگررابرروی سطح آسفالت برخی ازتقاطعات دیده اید؟
وجـود این حلقه ها نشانگرآنست که آن تقاطع هــوشمندبـوده وبه سیستم کنترل
مـرکزی هـوشمندچراغهای راهنمایی ( SCATS ) متصل است.
وجـوداین شناساگرها در پشت خــط ایست تنظیم کننده زمــان سبزچــراغهاست
بنابراین باید درچنین تقاطع هایی خـودرو را کاملادرپشت خـط ایست متوقف نمایید
تاحلقه های شناساگر وجـود شما رادر پشت چـراغ قـرمـز شناسایی کـرده وزمـان
سبزشدن مسیررادربرنامه خـودقـراردهـد.
بــرخی از رانندگان برای عبــور سریع از تقاطع ازخط عابــر پیاده عبـور کرده و نزدیک
تقاطع توقــف می کنند دراین حالت شناساگرها تــوانایی شناسایی وسیله نقلیه
رادر پشت تقـاطــع نداشته و زمانی برای عبـور در نظرنمی گیرد مگــرآنـکه وسیله
نقلیه بعدی درتماس باشناساگرقرارگیرد.
بنابراین درساعات خلــوت که تعــداد وسایل نقلیه عبــوری کـم است عـدم رعایت
 توقف درپشت خــط ایست موجب می گردد زمانی برای عبوراز تقاطـــع هوشمند
درنظر گرفته نشود.

حلقه های شناساگر Loop Detector چگونه عمل می کنند؟
این حلقه هاکه به ”حلقــه های الـقـایی “معـروفندشامل دویاچنددورحلقـه سیم
 مسی هستندکه بصــورت مـربع - مسطیل درکــف خیابان جاسازی مـی شوندو
دوسرحلقه ازطریق کابل فیدربه یک شناساگرالقایی متصل می گردد.
این شناساگرالقایی در داخـل حلقـه یک میــدان مـغناطیسی ایجــادمـی کنــدکه
باورودهــر وسیله نقلیه بــرروی حـلقــه شــدت این میــدان مـغناطیسی تغییـــر
مـی کندوشناساگـر القایــی این تغییر را احساس کــرده وحضــور وسیله نقلــیه
رابـابستــن یــک رلــه الکتـرومکانیکی یـا الکتـرونیکی اعـلام مـی کنــد و باخــروج
 وسیله نقلیه ازروی حـلقه ،   شناساگـــر القایـی مــیـدان مغناطیسی حلـقـه را
تنظیم کرده ورلـه مـورد اشاره را بازمی کند. 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید