توصیه ها

                        

وقتی پزشــک برای شما دارویــی تجویز می‌کنــد ازاو سئــوال کنیـــد در زمـــان
استفاده از دارو اجــازه رانندگی دارید یا خیر؟
قبل ودرهنگام رانندگی ،ازداروهای خواب آوراستفاده نکنید.

شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20 متری بخوانید ؛ اگر دردیــدخود
مشکل دارید، حتما باید در مواقع رانندگی از عینک استفاده کنید.

تلفن همراه
استفاده از تلفـن همــراه در هنگام رانندگــی کاری اسـت خطرناک ؛ در صــورت
ضــرورت به پاسخگویی، خــودرو را به منتهــی‌الیه سمـت راست خیابان منتقل
کرده و سپس به گفتگو بپردازید.
یک بررسی نشان داده که تلفن همراه عامــل بسیاری ازتصادفات رانندگــی در
امریکاست.

کمربندایمنی
در بسیاری از تصادفــات رانندگی که در سرعــت بالای 50 کیلومتــر در ساعـت
رخ می‌دهد، بر اثر برخـورد سـر راننده به شیشه جلـو و قفسه سینـه با فرمـان
اتومبیل ضربات مرگ‌آوری بر سرنشینان جلو وسیله نقلیه وارد می‌آید.
بخاطـرداشتــه باشیدضربات وارده به ناحیــه ســروگــردن علــت اصلــی بیش از
70درصدتصادفات منجربه فوت است.
به همین دلیل بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان ردیف اول وسایل
نقلیــه در حــال حــرکت در بـزرگراههای درون شهــری، کمــربندیها و جــاده‌های
بین شهری الزامی است.
طبـق مطالعات انجام شده تـوسط سازمـان بهداشت جهانی؛استفاده صحیح از
کـمـربندایمنی احتمال مـرگ ومیـرناشی ازتصادفات رانندگی راتا۶۱درصدکاهش
می دهد.

کپسول خاموش کردن آتش
به شماتوصیـه میکنیم همیشه درداخـل خــودرو یــک دستــگاه کپســول آتــش
نشانی مــوردتاییــدبه منظـورخـامــوش کـردن آتــش و مـهارابــعاد آن به همــراه
داشته باشید.

علائم راهنمایی
به فرامین وتوصیه های علائم وچراغهای راهنمایی توجه وازآنها پیروی کنید.
توجــه به این تابلــوها که نشانه های نمادیـــن قوانیــن و مقــررات عبور و مـرور
هستندالزامی است ،این علائم به شمادستورالعمل راننــدگی صحیـح رانشان
می دهند،مطمئن شویدمفهوم تمام علائم رامی دانید.

سرنشین اضافه
رانندگــی یک کــار دقیـق و آگاهانـه است ؛ اگـــر تعــداد ســرنشینــان اتومبیــل
زیــاد باشد نـه تنــها به سیستــم فنی وسیلــه نقلیــه آسیب می‌رساند بلکـه
گاهـی اوقــات جلــو دیــد راننـــده را گرفتــه و از واکنشـهای ســریع و به مـــوقع
جلوگیری می‌کند.

حرکت در بزرگراه
هنگام رانندگــی در بزرگــراهها همــواره از سمت راست حرکت کنید مگـر آنکه
قصــد سبقــت داشته باشید و در این صــورت برای تغییــر خط عبــوری بایـد با
احتیاط و با استفاده از چراغ راهنما انجام پذیرد.

سبقت گرفتن
زمانی اقــدام به سبقــت گرفتن نمائیــد که مطمئن شوید خــودرویی از روبــرو
نمی‌آید و همچنین خودرویی از پشت‌سر در حال سبقت گرفتن از شما نیست.
زیــاد به وسیلــه نقلیه‌ای که می‌خواهیــد از آن سبقت بگیریــد نزدیـک نشوید،
زیرا مانع دید شما از مقابل می‌شود.
به آینه‌ها نگاه کنید و قبل از تغییر مسیر راهنما بزنید.
در هنگام شب و یا مواقعی که دیـد کم است، دقت بیشتری داشته باشید زیرا
در هنــگام شـب قضــاوت در مورد فاصلــه و ســرعت وسیله نقلیه روبرو مشکل
است.
هنـگام رانندگـی در آزادراهـها و بزرگراهها بطـور مداوم از آینـه استفاده نمائید تا
از وضعیت کنار و پشت سر خودروتان آگاه باشید.
فاصلـه خــود را با وسیله نقلیــه جلویی طــوری تنظیــم کنیـد که در صــورت کم
شدن سرعــت و یا توقــف آن بتوانیـد بدون برخورد با خودروی جلویی به آسانی
متوقف شوید.

سرعت
شبکــه‎های ارتباطی وسایل نقلیه برای عملکرد و نوع راه با سرعتهای مختلـف
طراحــی و اجــرا می‎شوند ، لــذا سرعت حرکــت در آزادراهـها 110 کیلومتــر در
ساعت, در بزرگراهها 80 کیلومتر در ساعت و در خیابانهای شریانی 50 کیلومتر
درساعت تعیین شده است.
رانندگی با سرعتهای غیرمجاز باعث می‎شود راننده نتواند در شرایط غیـرعادی
اتومبیل را کنترل کند و حوادث ناگواری اتفاق بیفتد.

رانندگی با سرعت مطمئنه, احتمال وقوع تصـادف و بروز حوادث ناگوار را کاهش
می‎دهد.

سرعــت زیاد و ترمــزهای پیاپی, مصــرف سوخــت را تا حدود 50 درصد افزایش
می‎دهد. سعی کنیم با پرهیز از حرکت شتابان, بطور یکنواخت و در بین خطوط
رانندگی کنیم تا سفر مطمئن‎تری داشته باشیم.

رانندگی درشب وساعات خلوت
خلــوت بــودن بزرگراهـها و خیابانها دلیلی بر تند راندن نیست. در هنگام شـب
و ساعات خلوت روز با احتیاط و دقت بیشتری رانندگــی کنید تا در موقــع لـزوم
بتوانید سریعاً اتومبیل خــود را کنترل کــرده و از برخــورد با اتومبیل ویاموانع دیگر
جلوگیری کنید .

گرم کردن خودرو
برای گــرم کردن خـودرو بجای کارکرد درجا و گاز دادن بی مورد, چند کیلومتر اول
را به آهستگی و در دنده پایین برانید. با این کار موتور خودرو سریعتر گـرم شده
و استهلاک کمتری خواهد داشت ، همچنین سیستم انتقال دهنده نیــرو مانند
جعبه دنده و دیفرانسیل نیز هماهنگ با موتور گرم می‎شود.

خاموش کردن خودرو در توقفهای طولانی
در تـوقفــهای طولانی (بیش از دو دقیقه) با خامــوش کــردن خــودرو از افــزایش
آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری نمائید.

درهنگام مه گرفتگی
آیاسفروراننـدگی شماضروری است؟ اگرضروری است اطمینان حاصل نمایید که
شیشه های اتومبیل وچراغهای جلووعقب ( ازجمله چراغهای ترمز ) تمیزوتمام
آنهاسالم باشند.
از نور پایین استفاده کنید و در صورتیکه نمی‌توانید بیشتر از صد متر مقابل خود
را ببینید، چراغهای مه‌شکن خود را روشن نمائید.

چنانچه قصد دارید ســرعت خـود را کاهــش دهید به آرامی از تــرمزها استفاده
کنید تا با روشن شدن چراغهای تــرمــز، رانندگانی که پشت سـر شما حــرکت
می‌کنند از کم شدن سرعت شما آگاه شوند.

وسایل هشداردهنده از قبیل بــوق، فــلاشر، چــراغهای راهنما و غیره را بازدید
و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

اگر مـه غلیظ و شدید شد، به آهستگی به منتهی‌الیه سمت راست ســواره‌رو
رفته و توقف نمائید و فلاشر ماشین را بکار بیندازید.

درهنگام بارندگی
به یاد داشته باشید در روزهای بارانـی و برفـی باید با دقـت بیشتری راننــدگی
کرد. زیرا سطح اصطکاک چرخهای اتومبیل با آسفالت سطح سواره‌رو در چنین
مواقعی کاهش می‌یابد.
توصیه می‌کنیم با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنید تا
حادثه‌ای برای شما و دیگران پیش نیاد.
مسئله دیگــری را یــادآور می‌شویم و آن کاهــش ســرعت در زمانــی است که
عابـــرانی در کنار خیابان منتظــر وسیله نقلیه هستند و ممــکن است حـــرکت
سریع شما باعث پاشیدن آب و گل به آنان شود.

در شرایط یخبندان
در شرایط یخبندان ضمن خــودداری از گــردش و انـحراف ناگهانـــی، با ســرعت
مطمئنه حرکت کنید. توجه داشته باشید حتی در صورت پاشیده شدن نمک و
شن بر روی جاده، سطح راه ممکن است لغزنده باشد.

حرکــت وسایل نقلیه با لاستیکهای یخ‌شکن باعث صدمــه زدن به خط‌کشـی و
آسفالــت خیابانها می‌شــود لذا ضــروری اسـت که به محض تغییــــر در وضعیت
فیزیکی خیابانها نسبت به تعویض لاستیکهای یخ‌شکن اقدام نمائید.

توصیه برای عابران پیاده
عابران پیاده باید هنگام عبور از عرض خیابانها حتماً از محلهای خط‌کشی شده
و پلهــای هوایــی استفاده کنند. اگــر مجبــور به عبور از عرض خیابان در هنگام
شب هستید حتماً لباس روشن به تن داشته باشید تا حادثه‌ای پیش نیاد.
هنگام عبور از خیابان به مسیر حرکت وسیله نقلیه و سرعت آنها توجـه داشته
باشید.
هنگام عبـور از خیابان از جلوی اتوبوس رد نشوید، چون رانندگان پشت‌سر دید
کافی ندارند.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید