بنام خدا

سـلام
به وبـلاگ پیام تـرافیک خـوش آمـدیـد
پس از چنـدین سال حـضـور درشـرکت کـنتـرل تـرافیـک بـه ویـژه رادیـوپیام تـرافیـک و
مـطالعاتی کـه درارتباط با تــرافیـک داشتـه ام بــرآن شـدم که مبـاحـث و مـطالبی را
درارتباط باتــرافـیـک وخـــودروازمنـابـع مـعتبــردرایـن وبــــلاگ بــرای شمـابـگنجـانـم
امــیدوارم ایـن مـطالب مـــورداستفاده شماقرارگــیرد دراین نـوشتارازمـنـابـع موجـود
درسازمـان تـرافـیک،وزارت راه وتـرابـری،شـرکت عـرف ایـران، شـرکت مـلی پالایش و
فــرآورده های نفتی ایران وشـرکت ایران تایر نیزاستفاده شده است.
 فهرست مطالب :
  - تعریف
  - توصیه های ترافیک
  - احترام به قانون
  - درموردخودروولاستیک
  - تابلوهای راهنمایی 
  - خط کشی ها ونقش Glass beads
  - آلودگی ترافیک
  - محدوده طرح ترافیک وطرح اضطرارآلودگی هوا    
  - سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS وسیستم SCATS
  - روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان؛رادیوپیام ترافیک  وتابلوهای VMS
 

              

درانتهـامعـرفی کـوتاه شرکت کنتـرل ترافیک تهـران،وضـعیـت تـرافیک شهرتـهران در
همیـن لحظـه، وضـعـیت تـرافیـک بـزرگـراهـهای تهـران باکمی تاخیـر،عـکسهـایی از
مـرکـزکـنتـرل تـرافیـک تهــران ولینـک سایتهای مـرتبط باتـرافـیـک قـراردارد.
اولین یادداشت هادرزمستان ۱۳۸۱تنظیم شده است.                               

                                                                                                        
مـسـئول وبـلاگ  :  سـیدزیـن الـعـابدین ( امــیر ) حــسـینی
کارشناس ارشدمهندسی طراحی محیط زیست

 

                                                           s_amirhosseini@Hotmail.com  

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
goodgirl.maryam

به وبلاگ من هم سر بزنید خوشحال میشم