تابلوها

تابلوهاي راهنماي رانندگي
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به عنوان بخشي از تجهيزات كـنترل ترافـيك نقش
ايمن سازي سواره روهاوهدايت هرچه بهتررانندگان رابرعهده دارند.
توجه به اين تابلوها كه نشانه هاي نمادين قوانين و مقررات عبور و مرور هستند
الزامي است ،اين علائم به شمادستورالعمل رانندگي صحيح رانشان مي دهند.

اين تابلوهاازورق آهني به صورت قالبي و يكپارچه ساخته مي شود و براي اتصال
تابلو باپايه ازقسمت لبه برگردان تابلو سودجسته و هيچگونه اتصالي از روبـــــــرو
مشاهده نمي شود.
معمولا تابلوها بارنگ الكترواستاتيك ( سيستم Powder Coating ) رنگ آميزي
ميشودكه باعث دوام طولاني و مقاومت رنگ تابلــو در مقابل خــراش وخوردگــي
وشرايط جوي آب وهوامي گردد.
سطح بازتابنده تابلونيزاغلب ازجنس شبرنگ رده مهندسي 7ساله ميباشد.


تابلوهاي راهنماي اسامي معابر
اين تابلـــــــوها براي نمايش اسامي معـابر و خيابانهاي شـــهري بكارمي رود وبا
راهنمايي رانندگان و عابران جهت شناسايي سريع معابر كاهش ترافيـك شهري
رابه همراه خواهدداشت.
درتابلــوها ازسيستم شماره گذاري محلي ( Local Coding ) استفاده شـده ،
دراين سيستم ابتدا خيابان اصلي و شريان بعنوان محوراصلي مدنظر قرارگرفته و
تقاطعهاي آن باديگرمعابرشماره گذاري ميشود.
مبداء خيابانهاي جنوبي-شمالي، جنــوب و مبداء خيابانهاي غربي-شرقي،غــرب
ثبت ميشود.اين شماره گذاري درآدرس يابي سريع كمك شاياني مي كند.
تعيين موقعيت جغرافيايي منطقه بوسيله قطاعي از يك دايــره كه بزرگي و زاويــه
قطاع،دوري وسمت جغرافيايي مناطق رانمايش مي دهد.
دليل انتخاب رنگ آبي لاجـوردي براي زمينه تابلو ، سابقه تاريخي آن است ، كـه
قبلانام معابرروي كاشي هايي باهمين رنگ نوشته مي شده است.
اين تابلوها ازورق آهن به ضخامت 2ميليمتر بابست مخصوص وفريم آلومينيـومي
بالاوپايين ساخته مي شوند.
اندازه 800×310 ميليمترو 900×350 ميليمتر
رنگ الكترواستاتيك آبي لاجوردي
متن شبرنگ سفيدرده مهندسي 7ساله

/ 0 نظر / 24 بازدید