تعريف

 

ترافيــك پديـده ای است ناشی ازجـابجـايی انسان ، حيــوان ، كالا و وسايل نقـليه از  نقطه ای به نقطه ای ديگر.

درابتدابه مثلث سه اصل كه به مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره می شودكه  شامل مهنـدسی Engineering ، آمـوزش Education واجـرای مقـررات Enforcementاست.
البته امــروزه اصـل ديگـري باعنـوان شـرايـط محيطـي واقليمـي Environment بـه آن افــزوده
شده است. 

موفقيت يك پروژه دربحث ترافـيك درشرايطی تضمين می شودكه بين سه عامل ذكر  شده ارتباط مستحكم ومنسجمـی برقــرارباشد . درشهرهايی كه ازفرهنـگ ترافيـك   بالايی برخوردارند،روابط موفق بين رئوس اين مثلث كاملا محسوس است.                 

به بيان ديگر،ايجادخدشه درهريك ازرئوس مثلث ،به فروپاشی روابط مثلث ودرنتيجه به شكست طرح ياپروژه می انجامد.

برای مثال خـط ويـژه اتــوبــوس؛ دراين رابطه مهندسی پس ازيك سـری مطالعات و      بررسی هاخدمات خـودراانجام مـی دهد ؛ بـه شهروندان ازطـريق روشـهای ممكن    (راديـو و تلـويزيون ) آموزش داده می شود تاباخـط ويــژه آشناشوند؛حال اگر پلـيس      (به عنـوان عامل اجرای مقـررات ) ازعهـده مهـاركـردن  متخلفين خـط ويـژه برنيايد،     كارايی طرح روبه افول ميگذاردوخط ويژه محل ترددموتورسكلت ، اتوموبيل شخصی       ويااتوبوس های متفرقه خواهدشد.

برای مثال دوم سيستم كنتـرل هوشمندتـرافيك ؛ابتدامسئولين شهـرداری پس از   بــررسی ها سيستم كنتـرل هوشمنـدرااجرامی كنند،مهنـدسی نقش خودراايـفا        مـی كند.                                                                                                     حـال دومـرحله باقيمانده اول، آشناكردن مـردم بااين طــرح كه همان آموزش است       كه نيازبه طی مراحل متعددی داردتا تأثيرمطلوب رادرذهن شهروندان برجای نهد و        دوم،اجرای مقررات مربوطه است.

كنترل روابط اين مثلث دراجرای يك طرح ، به تدريج می تواندبه تصحيح عادت راننده     وعادت عابرپياده منجرشودوبه رشدكيفی فرهنگ ترافيك جامعه كمك كند.

/ 1 نظر / 34 بازدید
هوشنگ قربانيان

باسلام وتوفيق هرچه بيشتر برای شما عزيزانی که در کاهش آمار تصادفات نقش بسزائی داريد.موفقترباشيد.سايت پربار شما در راهنما لينک داده شد.