روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان

اطلاع رسانی به رانندگان درمواقع اوج ترافیک یکی ازراههـایی است که برای کاهش
بـارتــرافیـک می توان به آن پـرداخت. ایـن اطـلاع رسانی ممکن است بـه دوصـــورت
برنامه ریزی برای مقاطع کوتاه مدت وبلندمدت انجام شود.
استفاده ازرادیـــو ،تابلــوهای متغیرخبری و سایتـهای محلـی بعنــوان راه حـل هـای
کــوتاه مــدت و فـرهنگ سازی بـرای ایجادرفتارصحیح عبــورومــروردرشهرنیزازجمله
راهــهــای بلنـدمدتـی هستندکـه بـه شهـــرونـدان کـمـک مـی کنندتاازاتلاف وقـت
درچنین ساعاتی درتـرافیک بکاهند.

کارشناسان اعتقاددارندازمیان راه حـل های زودبازده ،استفاده ازرادیـواطلاع رسانی
سریعتری به شهروندان دارد.                                                                 

رادیـوپیام تـرافیک
رادیــوپیام ازطــریق استـودیوی مستقـردرمـرکزنظارت وکنتـرل ترافیک بصـورت زنده
پخش می شود.ـ

رادیـــوپیام تــرافیـک ازدوربینهــای مستقـردربــزرگـراهـها و خیابانها که تعـدادآنـهـا
حـدود۱۴۰عدداست، مـرکـزبیسیم ،شبکه پلیس راهنمایی، نمایندگان سازمانهای
اتــوبـوسـرانـی، تاکسیـرانـی، آتش نشانـی ،اورژانس وکنتــرل کیفیت هـوامستقر
درمرکزبعنوان منابع اطلاعاتی استفاده می کند. 

بخش تـرافیـک ازساعت ۶:۳۰ الـی ۲۱:۰۰ فـعـال است ومعمولاهر ۱۵ دقیقه یکبار
بــویـژه درساعـات اوج تـرافیـک اعـلام وضعیــت تــرافیـک وحـــوادث رانندگی رادارد
البته درهنگام حــوادث سعی دراعلام همـزمان به شهـروندان راداردکه دراین مــورد
گاهی اوقـات با محــدودیت روبروست زیــرا برخـی ازتهیـه کنندگان «رادیــوپیام»این
فرصت را دراختیار بخش ترافیک قرارنمی دهند.

پوشش اطــلاع رسانی این رادیــو ازگذرگاههای شهــری کامل نیست به دلیل آنکه
آن محدوده هازیـرپوشش دوربینـهای مرکزقرارندارند،همینطور هم  اعلام مسیرهای
جایگزین دربعضی مواردامکانپذیرنخواهدبود.

درساعـات اوج تـرافیـک حتی مــوزیک رادیـوی ترافیکی بایدمتفاوت باشدوبنابراصـول
خاصـی انتخـاب شده باشد؛ دراین ساعات نــوع ارائه پیـام تــرافیک نیزمی بایستی
فشـرده و مختصـرباشدو تمام پیام درچنـدجمله خلاصه شودواین نکتـه حائـزاهمیت
قــرارگیـردکـه احــوالپـرسی وصحبتهـای اینچنیــن باراننــدگان درپیـامهـای تــرافیک
جایی نـدارد، زیراهنگام اعـلام هرپیام شایدحــدود۳۰ -۲۰ درصدشنــوندگان درلحظه
انتخاب مسیر باشند.                                                              

اکنــون رادـوپیام ترافیک درزمان اوج ترافیک شهرروش ویژه ای رادرپیش گرفته است
به این صــورت که درهربخش خبــری به بزرگـراههاوخیابانهای درارتباط با هم دریـک
منطقــه خـــاص مثلاغــرب می پردازدتابـدیـن طــریق راننـــده ازوضعیـت تـــرافیـک
مسیـرهای مـــوازی ومسیـرهــای جایگـزیــن ممکـن آگاه شده ومسیــرمناسب را
انتخاب کند.برای نمونه هنگام اعلام وضعیت تـرافیک بزرگراه همت همزمان وضعیت ترافیک بزرگراههای حکیم .کردستان .رسالت وبلوارآفریقااعلام می شود.

به متن دوپیام برای اعلام مسیرجایگزین توجه کنید:                                  

۱.دربـزرگـراه شیخ فضل ا...نـــوری مسیرشمال به جنوب روی پل ستارخان تصادف
 شدیدی رخ داده بین چندخــودرو که تـرافیک سنگینی رودراین محدوده ایجادکرده
انتهای بــارتـرافیک به قبل ازبلوارمرزداران هم رسیده اگردربـزرگراه همـت ویاحکیـم هستیدوقصــددسترسی به آزادراه تهــران -کــرج رادارید بعنــوان مسیـرجایگــزین
به سمت غــرب ادامه مسیرداده وازطریق بزرگراه یادگارامـام  به سمت جنوب رفته
و سپس ازبـزرگراه شیخ فضل ا...نــوری جهــت دسترسیهای منطقه ای استفـاده
کنید.

۲.باتوجــه به ترافیـک بسیارسنگینی که دربزرگراه صـدرمسیرشرق به غرب ازبعداز
پل خیابان پاسداران تابـزگراه مــدرس درحــال حاضـروجــودداره؛اگردربزرگراه بابایی
به سمت غـرب درحال حرکت هستیدوهمینطوررانندگانی که درمیدان نــوبنیادقصد
 دسترسی به بزرگراه مـدرس راازطریق بزرگراه صـدردارندپیشنهادمی کنیم بعنوان
 مسیرجایگزین ازطریق بزرگراههای امام علی وصیادشیرازی به سمت جنوب ادامه
 مسیــرداده وازطــریـق بـزرگـراه زیـن الدیـن وسپس هـمـت بـه بـزرگـراه مــدرس
دسترسی پیداکنند.

نهـایت سعـی برآن است که باتوجه به فرصتی که دراختیاربخش تـرافیـک قـراردارد
تغییرات وضعیت ترافیک وحوادث درفاصله اندکی به اطلاع شهروندان برسد.

تابلوهای متغیر خبری Variable Message Sign   
عـلاوه بررادیــو، وسایل اطلاع رسانی دیگری نظیرتابلـوهای متغیرخبـری برای آگاه
کردن رانندگان ازوضعیت ترافیک وجوددارد.

یکی ازابـزاری کــه درمــدیـریت ایمنی بـزرگـراههامــورداستفــاده قــرارمـی گیـرد
تابلـوهای پیام پذیر ( تابلـوی متغیرخبری ) است.
بااستفاده ازاین تابلــوها،انتقـال اطـلاعاتی ازقبیـل وضعیت تـرافیک ،وقــوع تصادف،
شرایط خطــرناک روسـازی راه مثل یــخ زدگـی ولغــزندگی مسیـر،خـرابی جـاده،
عملیات مرمت وبازسازی درطول مسیروپیامهای آموزشی امکانپذیرخواهدبود.

پیام های متغیرخبـری به ویـژه دربزرگـراههایی که سرعت های بالای  رانندگی در
آنها جــریان دارد،نقش فــوق العاده حساسی راایفـامی کند.بعنــوان مثال بااعـلام
بـه موقـع حادثـه ؛ازتصــادف دومیــن ( یعنی تصـادفی که بعــدازاولیـن تصـادف رخ
می دهد ) پیشگیری می کند.
حداکثــرکارایی پیـام هـای متغیــرخبــری درشرایطی است که اطلاعات مـربوط به
ترافیک به صورت همزمان ،صحیح ، دقیق ومنظم دراختیاررانندگان قرارگیرد.   

تعداداین تابلوهادرسطح شهرتهران انـدک است ( حدود۱۶تابلو )  ولی سعی برآن است درحـدتـوان به نحـومطلوبی به شهــرونــدان اطـلاع رسانی تـرافیـک شــود،
برنامه هایی هم جهت نصب تابلوهای متغیرخبری درحال انجام است.

مـوقعیت نصـب این تابلوهادربزرگــراهها نیازبــه بررسی وکارشناسی دقیــق دارد
ونصب این تابلــوها درقسمتهایی ازبـزرگـراه که رانندگان امکان تغییـرمسیرراندارند
اطلاع ازوجود ترافیک یامسدودبودن مسیرهیچ مشکلی راحل نمی کند.


سایتهای اینترنتی محلی
بهره گیری ازسایتهای اینترنتی محلی نیزیکی ازروشهای اطلاع رسانی است .
سایتهایی که شهـروندان بتوانندازطـریق آنهـاقبـل ازسفـر، امکان دریافـت وضعیـت
ترافیک مسیرموردنظررادرمنزل داشته باشندوبراساس آن سفردرون شهری خودرا
برنامه ریزی کنند. 

 

شرکت کنتـرل تـرافیک تهـران که زیرمجموعه معاونت حمل ونقل شهرداری تهران
است همچنین مرکـزنظارت وکنتـرل تـرافیـک تهــران مسئـولیـت بــرنامـه ریـزی ،
طـراحی هندسی نظارت وکنتـرل ترافیک ،اطلاع رسانی ازطـریق رادیوپیام ترافیک
وتابلوهای متغیرخبریواجرای پروژه های کنترل هوشمنددرتهران رابرعهده دارند.                  

وقایع وحوادث مهم شهرهمراه باتوصیه های ترافیک بصورت فایل صوتی

وضعیت ترافیک بزرگراههای شهرتهران درهمین لحظه برروی نقشه 

عکس هایی ازمرکزکنترل ترافیک تهران

شرکت کنترل ترافیک

 مرکزکنترل ترافیک اصفهان

معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران

وزارت راه وترابری

پورتال نیروی انتظامی 

تصاویرزنده ازگذرگاههای یک ایالت امریکا

/ 0 نظر / 158 بازدید