خط کشی ها


 

خط كشي هاازجمله مهمترين علائم ترافيكي محسوب مي شوندكه درسطح
بزرگراهها،خيابانهاومعابرجهت تفكيك وتشخيص مرزحركت وسائل نقليه و ايجاد
نظم درترددوانتقال پيام به رانندگان بكارميروند.
توجه به خط كشي ها و رعايت دستورها و توصيه هاي ان به ايمني سفر شما
كمك مي كندودرهنگام شب ودرشرايط باراني و مه آلودبودن هواتاثيرخط كشي
درتامين ايمني سفرشمابيشتراست.
ترسيم خط كشي ها با رنگ ، نوارهاي پلاستيك،قطعات سنگي يابتني وغيره
صورت مي گيرد.
درخط كشي هاازدورنگ زردوسفيد استفاده مي شود كه خطوط زردرنگ جهت
تاكيدبيشتربراحتياط ومحدويت هاي ترافيكي درراههاست.
وجودخط سفيد دروسط راه نشان مي دهدكه وسايل نقليه دردوطرف
آن بصورت "هم جهت" حركت مي كنند.
وجود خط زرد در وسط راه نشان مي دهد كه وسايل نقليه دردو طرف
آن "خلاف جهت" هم حركت مي كنند.

براي كنترل عبورومروربرخي مكانها و مسيرهاي حساس ازخط كشي هاي ويژه
باشكلهاي خاص كه جلب توجه نمايداستفاده ميشود.
رنگهاي مورد استفاده براي خط كشي معابر به چهاردسته تقسيم
ميشوند:

۱- رنگ گرم ترموپلاست
۲- رنگ يك جزئي اكريليك ترموپلاست ( استفاده گسترده )
۳- رنگ يك جزئي الكيدكلروكائوچو ( براي مناطق شرجي )
۴- رنگ دوجزئي اكريليك ( براي خط كشي عابرپياده )

بـررسی هانشان داده که اکثرتصادفات جاده ای که باعث مـرگ وميرونقص عـضو          می شوددرساعات تاريکی شبانه روزوشرايط آب وهوايی نامطلوب رخ می دهدکه       راننده به علت عدم وجودنورکافی دچاراشتباه سپس انحراف ازمسيرمی شود.  

بنابراين به نظرمی رسدکه نقص موجوددرخط کشی جاده ازمهمترين عوامل اين         تصادفات است.امـروزه با به کارگيری انواع  دانه های شيشه ای Glass beads           بسته به شرايط وموقعيت جـاده می توان خطربروزچنين تصادفات مـــرگباری را            کاهش داد.

گلس بيدهادانـه های شيشه ای حاوی تيتانيوم می باشندکه قابليت بازتابش            نوررادارند،نورپس ازبرخوردباگلس بيددرجهت مشخصی برگشت داده می شود.        گلس بيدهاهمچنين خاصيت ضــدلغزش وساييــدگی رادارنــدودرماندگاری خط          کشی هانيزموثرند.

گلس بيدهارامی توان بارنـگ مرطوب يارنگ ترموپلاست مخلوط کردوياآنراقبلادرکارخانه
بـه هم آميخت،همچنين می توان آن رادرورقــه هايانــوارهای پلاستيکی قرارداد.
ميــــزان نـــــورمنعکــس شــده ازطــريق گلــس بيــد تابعــی ازچنــدعـامـل ازجمـلـه
ضـريب انکسار Reflactive index ، شکـل و انـدازه  گلس بيـد ، ويـژگيهای سطـح دانه
وتعداددانه های موجوددررنگ که درمعرض پرتوهای نورقرارمی گيرند می باشد.  

درتهران نيزازگلس بيددرخط کشی هااستفاده می شود.


 

/ 1 نظر / 23 بازدید
صبا

خيلي عالي بود لطفا أدرس سايتهايي كه در مورد ترافيك وجوى دارد را در سايت خود بياوريد خيلي خيلي خيلي خيلي عجله كنيد