احترام به قانون

بخـش عمده‌اي از مشكلات ترافيكي ناشي از عــدم رعايت قوانين و مقــررات
است. با احترام به قانون، ترافيك روان و مطلوبتري خواهيم داشت.

توجه به علايم
به علايم و چراغهاي راهنمايي توجه داشته باشيد و از آنها پيروي كنيد ، اين
علائم به شــما دستورالعمل رانندگي صحيـــح را نشان مــي‌دهد. مطمئـــن
شويد مفهوم تمام علائم را مي‌دانيد.

علت اصلي ايجاد ترافيك سنگين و كندي حركت خودروها در سطح خيابانها،
توجه نكردن راننــدگان به قوانين راهنمايي و رانندگي، از جمله توقف دوبـله،
پارك در محل توقف ممنــوع، توقـــف در ابتداي ورودي خيابانها براي ســوار و
پياده كــردن مسافــر و انحـــراف به چپ ناگهاني و نيز سبقتهاي بي‌مــورد و
سرانجام كنار نكشيدن اتومبيل در تصادفات جزئي است.

دورزدن در محل غيرمجاز
مقررات راهنمايي و رانندگي براي تنظيم عبور و مرور وضع شده‌اند و رعايت
آن به نفع همه خواهد بود . برخي از رانندگان در محلهاي غيرمــجاز اقدام
به دورزدن مي‌كنند ، چنين كاري عــــلاوه بــــر آنكه خلاف مقـــررات است و
ترافيك عبوري را مختل مي‌كند، بسيار خطرناك است.

خط عابرپياده
با توقف قبل از خط‌كشي عابر پياده به حقوق عابران پياده احترام بگذاريد.

پياده‌رو
رعايت گذرگاه عابــــر پيـــاده از طـــرف همــه راننــدگان الزامـــي است و در
صورتيكه هر نوع وسيله نقليه به حريم گذرگاههاي عابر پياده تجــاوز كنند،
جريمه خواهند شد.

پياده‌رو محل پارك اتومبيل نيست. به حقوق عابرين پياده احترام بگذاريم.

ايستگاه اتوبوس
ايستگاه اتوبوس براي توقف اتوبوس و سوار و پيـاده كردن مسافران آن در
نظر گرفته شده ؛توقف ديگر خودروها در اين مكان ممنوع است.

سوار و پياده كردن در بزرگراهها
بزرگراهــها و آزادراهها براي عبــور سريــع وسايل نقلـيه طراحي و ساختـه
مي‌شوند، بنابراين سـوار و پيــاده كردن مسافران و ايجاد تأخير در حــركت
ساير وسايل نقليه در خطوط حركتي اين معابر ممنوع است.

خودروهاي امداد
اتومبيلهاي امـــداد از قبيل آمبــولانس و آتش‎نشاني در هنـگام مأمــوريت
حـق تقــدم دارند ، شما بايد با شنيدن آژيـــر اين خــودروها اجــازه عبــور
دهيد.

/ 2 نظر / 22 بازدید
حمید

بابا ای ولا ما تازه شما رو پیدا کردیم .خوا هشن پیاماتونو جدید کنید